ของเล่นเสริมพัฒนาการ คู่มือเลี้ยงลูก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก

ผู้เขียน หัวข้อ: S?p CMS Edu: "Ch?ng t?i c?ng Egroup gi?p tr? em Vi?t ph?t tri?n t? duy s?ng t?o, s?n s?ng tr??c cu?c c?ch m?ng c?ng nghi?p 4.0"  (อ่าน 31 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

bomthoithum

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข90699

  • กระทู้: 8
  • ถูกใจ: 0
    • ดูรายละเอียด
    • http://anhvinhchotso.com/

Sau th?nh c?ng v?i chu?i trung t?m ti?ng anh d?nh cho tr? em Apax English l?n nh?t c? n??c, T?p ?o?n Egroup c?a "c? m?p" Nguy?n Ng?c Th?y ti?p t?c cho ra m?t chu?i trung t?m t? duy & s?ng t?o qu?c t?" t?i H? N?i. ??y l? d? ?n Egroup h?p t?c v?i T?p ?o?n gi?o d?c CMS Edu ??n t? H?n Qu?c, ?i ??u trong l?nh v?c gi?o d?c ph?t tri?n t? duy cho tr? em Vi?t.

C?c n?i dung gi?o d?c n?ng l?c t? duy ???c CMS gi?ng d?y t?n?m 1970 ?? tr? th?nh ch??ng tr?nh ti?n phong trong l?nh v?c ??o t?o d?a tr?n n?ng l?c t? duy t?ch h?p, ??y c?ng l? ch??ng tr?nh gi?o d?c s?m d?nh cho tr? ???c ??nh gi? cao t?i c?c n??c m? ch??ng tr?nh ?? chuy?n giao c?ng ngh?. Mang ch??ng tr?nh gi?o d?c n?y v? v?i c?c em nh? c?a Vi?t Nam l? s? n? l?c c?ng t?m nh?n v? s? ph?t tri?n chung c?a ng?nh gi?o d?c m? t?p ?o?n Egroup ?ang t?ng ng?y h??ng t?i.
Trong bu?i trao ??i v?i b?o Tr? th?c tr?, ?ng Yoon Shin Hwan - Gi?m ??c ph? tr?ch th? tr??ng Vi?t Nam c?a CMS H?n Qu?c ?? chia s? v? nh?ng ?i?m n?i b?t trong ch??ng tr?nh h?p t?c n?y
[/color]


 ??nh h??ng c?a CMS l? tr? th?nh "trung t?m ph?t tri?n t? duy t??ng t??ng v? kh? n?ng s?ng t?o", n? kh?c bi?t ra sao v?i c?c trung t?m ??o t?o kh?c v? c?ng ty ?? l?m nh?ng g? cho ??nh h??ng n?y khi h?p t?c v?i Egroup ? Vi?t Nam?

T?i H?n Qu?c, T?p ?o?n CMS ?? c? 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c gi?o d?c v? ch?ng t?i ?? ph?t tri?n ch??ng tr?nh c?a m?nh d?a tr?n n?ng l?c t? duy. N?ng l?c t? duy c? l? l? m?t kh?i ni?m m?i ? Vi?t Nam nh?ng ch?ng t?i ?ang c? g?ng gi?i thi?u c?ng c? n?ng l?c t? duy ??n t?t c? tr? em Vi?t Nam. Thay v? d?y To?n gi?ng nh? m?t m?n h?c v?i nh?ng c?ng th?c, c?ch gi?i quy?t v?n ?? l?p ?i l?p l?i, ch?ng t?i gi?p h?c sinh h?c To?n v? s? d?ng To?n nh? m?t c?ng c? ?? ph?t tri?n n?ng l?c t? duy c?a m?nh.
[/color]

T?p ?o?n Egroup ra m?t chu?i trung t?m t? duy v? s?ng t?o qu?c t?.
[/color]
- V? sao c?ng ty l?i ch?n k?ch th?ch t? m? ? tr? ch? kh?ng ph?i l? m?t t?nh c?ch kh?c, v? d? nh? nh?n n?i ho?c l?m theo th?i quen??
[/color][/i][/color]
S? t? m? l? tia s?ng thu h?t t?ng h?c sinh, gi?p tr? b?t ??u c?m th?y mu?n h?c v? m?t th? g? ??. V? d?, m?t ??a tr? nh?n v?o 1 con ki?n v? tr? b?t ??u t? h?i ?? l? c?i g? v? mu?n t?m hi?u th?m v? con ki?n ??. Ch?nh s? t? m? ?? s? l?m tr? mu?n c? g?ng th? s?, kh?m ph? hay c? g?ng t?m ra c?u tr? l?i ch? b?ng c?ch nh?n v? quan s?t. Kh?ng ch? v?y, s? t? m? d?n t?i r?t nhi?u ?i?u kh?c v? ch?ng t?i tin r?ng s? t? m? n?n l? s? b?t ??u c?a m?i th? m? h?c sinh c?n b?t ??u ph?t tri?n.
[/color]
- ??c ?i?m n?i b?t trong c?c ch??ng tr?nh h?c m? CMS cung c?p l? g??
[/color][/i][/color]
CMS v? T?p ?o?n Egroup h?p t?c ??a 3 ch??ng tr?nh gi?o d?c t? duy ??n v?i tr? em ? c?c l?a tu?i: Ucrea ? ch??ngtr?nh gi?o d?c s?m cho tr?, Bright IG ? ch??ng tr?nh cho tr? t? 6-7 tu?i v? Blackhole ? ch??ng tr?nh d?nh cho tr? t? l?p 2 ??n l?p 5. 
[/color]

?ng Yoon Shin Hwan - Gi?m ??c ph? tr?ch th? tr??ng Vi?t Nam c?a CMS H?n Qu?c.
[/color]
[/color]   
Trong ??, Ucrea l? ch??ng tr?nh gi?o d?c to?n di?n d?a tr?n l? t??ng ch?nh c?a n?ng l?c t? duy. Ch??ng tr?nh Ucrea bao g?m r?t nhi?u tr? ch?i v?i c?c c?u ??, s?ch k? chuy?n v? c?c ho?t ??ng gi?p tr? nh? t?m th?y ni?m vui trong khi ph?t tri?n to?n di?n c? v? t? duy v? c?c kh?a c?nh kh?c c?a gi?o d?c nh? c?m x?c x? h?i, k? n?ng ph?n t?ch to?n h?c?
[/color]
Bright IG v? Blackhole l? hai ch??ng tr?nh d?nh cho tr? t? 6 tu?i l?n ??n l?p 5. Hai ch??ng tr?nh n?y c?ng ???c d?a tr?n n?ng l?c t? duy. Nh?ng v? c? b?n, ch?ng t?i s? d?ng To?n nh? m?t c?ng c? ?? d?y tr? l?m sao t?m th?y ni?m vui. V?y n?n m?i ti?t h?c ??u b?t ??u v?i m?t tr? ch?i ho?c m?t c?u ?? g?i m?, th?p l?n s? t? m? cho tr?. S? t? m? ?? s? k?ch th?ch h?c sinh k?t n?i v?i ch??ng tr?nh v? t?m ???c ni?m vui, d?n d?t tr? c? g?ng t?m hi?u nhi?u h?n v? m?n h?c.
[/color]
-
B?n b?n quy?n 3 ch??ng tr?nh h?c cho t?p ?o?n Egroup, CMS ??nh gi? th? n?o v? s? ph? h?p c?a 3 ch??ng tr?nh n?y ??i v?i ti?u chu?n chung c?a c?c h?c vi?n ? Vi?t Nam?
[/color]
[/i][/color]
L? m?t doanh nghi?p gi?o d?c, d?a tr?n n?n t?ng gi?o d?c cho c?c h?c sinh n?ng khi?u v? t?i n?ng, ch?ng t?i b?t ??u x?y d?ng c?ng ty tr? th?nh n?i ?? ??o t?o v? ph?t tri?n nh?ng h?c sinh c? n?ng khi?u b?m sinh v? t?i n?ng cao ? H?n Qu?c. Qua h?n 20 n?m h?nh th?nh v? ph?t tri?n, ch?ng t?i nh?n ra r?ng, gi?o d?c n?ng khi?u v? t?i n?ng c? th? ???c cung c?p cho t?t c? m?i ng??i, nh?ng ng??i m?i b?t ??u, nh?ng ng??i c? tr? t? m? v? s?n s?ng h?c h?i.
[/color]
V? th?, khi h?p t?c v?i Egroup ? Vi?t Nam, CMS tin r?ng ch??ng tr?nh ph?t tri?n t? duy v? n?ng l?c s?ng t?o n?y ph? h?p v?i m?i tr? em ? m?i ho?n c?nh kinh t?, c?p ?? ph?t tri?n. B?t k? tr? em n?o c?ng c? th? ??n v? b?t ??u theo h?c ch??ng tr?nh c?a CMS.
[/color]
Th? tr??ng gi?o d?c t?i Vi?t Nam ?ang t?ng tr??ng m?nh m?, nhi?u doanh nghi?p c?ng ?? ??u t? m?nh v?o l?nh v?c ??o t?o k?ch th?ch t? duy n?ng l?c s?ng t?o c?a tr? em. T?i sao CMS l?i ch?n h?p t?c v?i Egroup?
[/color]
Ch?ng t?i ?? nghe ???c r?t nhi?u ?i?u t?t v? Egroup ? H?n Qu?c. V? ch?ng t?i bi?t r?ng Vi?t Nam ?ang ph?t tri?n r?t nhanh ? th?i ?i?m hi?n t?i, ??c bi?t l? trong l?nh v?c gi?o d?c. ? Vi?t Nam, nhi?u c?ng ty ?? ??u t? r?t l?n trong l?nh v?c n?y. Ch?ng t?i ch?n Egroup ?? h?p t?c v? nh?ng m?c ti?u gi?o d?c c?a Egroup v? CMS c? nhi?u ?i?m chung.
[/color]
Ch?ng t?i c? chung m?t t?m nh?n v? mu?n nh?ng ?i?u t?t nh?t cho th? h? tr? t??ng lai. Ch?ng t?i mu?n nh?ng ??a tr? c?a m?nh s?n s?ng cho cu?c c?c m?ng c?ng nghi?p 4.0 - ?i?u ?ang ? ngay tr??c m?t. T?i tin r?ng ??t n??c hi?n ?ang d?n ??u cu?c c?ch m?ng n?y ? ch?u ? ch?nh l? Vi?t Nam.
[/color]
C?m ?n ?ng!
[/color][/color][/color]

ตลาดนัดแม่และเด็ก เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
 


กรุณากด Like เพจ http://www.facebook.com/HiKiddy เพื่อติดตามข่าวสารอัพเดทจากทีมงานแอดมิน
*** หากมีปัญหาสงสัยกรุณาอ่านกฎของกลุ่มนี้อย่างละเอียด http://kid-dy.com/index.php/topic,5566 ***ผู้สนับสนุน

ของเล่นเด็ก
ของเล่นไม้
ของเล่นผ้า
หนังสือเด็ก


ตลาดนัดแม่และเด็ก
เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
สินค้าแม่และเด็ก
แม่และเด็ก


พัฒนาการเด็ก
คู่มือเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกวิถีพุทธ
การดูแลทารก


เสื้อผ้าเด็ก
ของเล่นเสริมพัฒนาการ
ประเพณีไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา

how to add a hit counter to a website