ของเล่นเสริมพัฒนาการ คู่มือเลี้ยงลูก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - salebdsnamcuong

หน้า: [1]
1
หนังสือเด็ก / BI?T TH? duongnoivillas.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2018, 10:06:31 PM »
?BI?T TH? CAO C?P AN KHANG - AN PH? SHOP VILLA TR?NG QU?N TH? BI?T TH? D??NG N?I N?M C?NH AEON MALL H? ??NG?
?Qu? t?ng T?n Gia Bi?t th? tr? gi?: 200 tri?u ??ng/ 1 c?n
?Chi?t kh?u 4% ti?n c? h?i mua/ 1 c?n
?Ch?nh s?ch thanh to?n s?m chi?t kh?u 8%/ n?m/ kho?n ti?n v? s? ng?y th?nh to?n s?m
? H? Tr? vay t?i 80% gi? tr?.
?????NG K? NGAY: http://duongnoivillas.com/
? G?i Ngay cho Th?nh C?ng : 0918196889
???C? h?i ??u t? tuy?t v?i v?i d? ?n Bi?t Th? - Li?n K? - Shophouse 200ha BI?T TH? D??ng N?i:
? G?a r? ch? 1/2 gi? c?a khu ?? TH? V?N QU?N v? 1/3 Vinhome M? tr? m? ch? c?ch 2 km, C? ???ng th?ng v?i Vinhome Green Bay m? tr?.
?Trung t?m th?nh ph? v? tinh m?i n?m trong t?ng th? tr?c ?? th? ph?a B?c Th? ??.
?V? tr? N?m t?i khu ?? th? m?i D??ng N?i n?m c?nh AEON MALL H? ??ng m?i, Khu bi?t th? li?n k? An H?ng, Khu bi?t th? An kh? k?t n?i thu?n ti?n h? th?ng giao th?ng c?a m? ??nh v? khu ?? th? m?i ??i M? .
? H? th?ng d?ch v? ??ng b? b?nh vi?n , tr??ng h?c qu?c t? , si?u th?, khu vui ch?i, khu th? thao li?n h?p.
? H? b?ch h?p r?ng g?n 20 Ha.
? An Khang Villas n?m g?n c?c tuy?n ???ng giao th?ng huy?t m?ch nh?: L? V?n L??ng k?o d?i, L? ??c Th? k?o d?i, L? QUANG ??O, Trung v?n k?o d?i, Nguy?n Tr?i, Quang Trung, L? Tr?ng T?n?
? Di?n t?ch t?ch x?y d?ng d? ?n ch? 20%.
? ??t giao th?ng chi?m ??n 25,3 %
? ??t c?ng vi?n, gi?i tr? s? h?u t?i 27,5 %
? ??t th??ng m?i, v?n ph?ng l?n t?i 7,1 %
? ??t tr??ng h?c, b?nh vi?n, bao g?m 9,7 %
? Nhi?u ti?n ?ch ??ng b? H? t?ng ho?n ch?nh.
? H? th?ng h? t?ng ???c thi?t k? theo ti?u chu?n h?ng A, Kh?ch S?n 5 sao, B?nh vi?n qu?c t?, Tr??ng h?c qu?c t? ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t cho kh?ch h?ng.
? C? 3 tuy?n ???ng ch?nh 40m Ng? Th? Nh?m k?o d?i thu?c d? ?n k?o d?i ??n L? ??c Th?, L? QUANG ??O Th?ng t?i B? NGO?I GIAO v? Trung V?n gi?i quy?t v?n ?? qu? t?i cho ???ng L? V?n L??ng.
? H? th?ng h? t?ng k?t n?i c?c nhi?u c?c khu ?? th? v? tinh : Vinhome Green Bay M? Tr?, K?T Shophouse H?i Ph?t, Bi?t th? V?n Kh?, Vinhome Th?ng Long, Bi?t th? V?n Ph?, Bi?t th? V?n Qu?n, Bi?t th? Trung V?n, Bi?t Th? Park City, Li?n k? Goldsilk, GELEXIMCO...
C?N H? ?A D?NG T?ng di?n t?ch h?n 200 Ha.
???Khu bi?t th? cao c?p qui ho?ch tr?n di?n t?ch 35 ha. Qu?n th? bi?t th? v?i di?n t?ch c?c bi?t th? t? 150m2 ?1000 m2, ???c thi?t k? hi?n ??i theo phong c?ch ch?u ?u v?i tuy?n ph? ?i b? v? t?i ?a h?a b? m?t ti?p x?c v?i ?nh s?ng v? c?nh quan thi?n nhi?n, t? l? x?y d?ng 60%.
? Khu bi?t th? song l?p ???c qui ho?ch tr?n di?n t?ch 13 ha v?i di?n t?ch c?c bi?t th? t? 150 ? 250 m2, t? l? x?y d?ng 70%. Thi?t k? v? x?y d?ng ??ng b?, ?u ti?n t?i ?a ??n c?nh quan v? m?i tr??ng s?ng, c?ng v?i s? ??ng b? c?a c?c c?ng tr?nh ti?n ?ch trong khu v?c s? mang ??n khu ?? th? n?i ri?ng v? TP H? ??ng n?i chung m?t phong c?ch s?ng m?i.
? Khu bi?t th? nh? v??n to? l?c t?i v? tr? trung t?m khu ?TM D??ng N?i,khu bi?t th? nh? v??n th? hi?n phong c?ch ki?n tr?c hi?n ??i,h?i h?a v?i c?nh quan m?i tr??ng,c?ng vi?n c?y xanh v? h? n??c.T?ng di?n t?ch 40 ha,m?t ?? x?y d?ng 60%,di?n t?ch t? 200 - 1000m2.
KHUY?N M?I KH?NG :
G?i h? tr? t?i ch?nh l?n ??n 800 tri?u .
? G?i Ngay cho Th?nh C?ng : 0918196889
??Ch? t? 38 ? 69 tri?u/m2 r?t c?nh tranh so v?i K?T Shophouse H?i Ph?t ?ang b?n gi? 150 tri?u/m2, Bi?t th? V?n Kh?, Vinhome Th?ng Long, Bi?t th? V?n Ph?, Bi?t th? V?n Qu?n, Bi?t th? An H?ng, Bi?t th? Trung V?n, Bi?t th? Park City, Li?n k? Goldsilk......
?C? h?i nh?n ???c nh?ng ch??ng tr?nh khuy?n m?i nhi?u gi? tr?.
?Trung t?m th??ng m?i, C?ng vi?n h? B?ch H?p Th?y c? t?ng di?n t?ch g?n 20ha v?i t?ng m?c ??u t? g?n 200 t? ??ng V? c?ng vi?n c?y xanh ?
???t b?i ?? xe v? c?c c?ng tr?nh h? t?ng giao th?ng trong ?? th?.
?Trung t?m h?nh ch?nh c?a ph?a B?c TP.H? N?i
V?i h? th?ng tr??ng h?c t? m?m non, b?nh vi?n t?i trung h?c ph? th?ng t?i khu ?? th? m?i D??ng N?i.
?Ti?n ?? b?n giao nh? nhanh d? ki?n qu? 3 n?m 2017.
Cam k?t c?p quy?n s? d?ng ??t nhanh ch?ng.

2
จักรยานเด็ก / ATHENA FULLAND - PH?N KHU LARISSA
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2018, 09:25:13 PM »
CH?NH S?CH B?N H?NG TH?NG 05/2018


QU? T?NG ??C BI?T KHI KH?CH H?NG MUA D? ?N
??i v?i di?n t?ch ??t d??i 100m2
- Qu? kh?ch s? ???c t?ng 05 ng?y 04 ??m ngh? d??ng t?i khu bi?t th? ngh? d??ng 5 sao Palatium Resort
 B?i bi?n Ti?n Sa ? ?? N?ng, ph?ng ti?u chu?n 1 ph?ng ng? cho 2 ng??i l?n tr? gi? 28.000.000 ??ng
- T?ng 01 B? h?p thu?c b? tr? gi? 7 tri?u ??ng (nh?n hi?n v?t)
- T?ng 01 g?i kh?m s?c kh?e t?ng qu?t trong v?ng 10 n?m t?i b?nh vi?n ?a khoa Xanh P?n c? s? II
???c ph?p chuy?n nh??ng cho b?, m?, v? ch?ng ho?c con tr? gi? 40 tri?u ??ng
==> T?ng gi? tr? khuy?n m?i 75 tri?u ??ng.
 ??i v?i di?n t?ch ??t tr?n 100m2
- Qu? kh?ch s? ???c t?ng 06 ng?y 05 ??m ngh? d??ng t?i khu bi?t th? ngh? d??ng 5 sao Palatium Resort
B?i bi?n Ti?n Sa ? ?? N?ng, ph?ng ti?u chu?n 1 ph?ng ng? cho 2 ng??i l?n tr? gi? 42.000.000 ??ng
- T?ng 01 B? h?p thu?c b? tr? gi? 7 tri?u ??ng (nh?n hi?n v?t)
- T?ng 01 g?i kh?m s?c kh?e t?ng qu?t trong v?ng 10 n?m t?i b?nh vi?n ?a khoa Xanh P?n c? s? II
(???c ph?p chuy?n nh??ng cho b?, m?, v? ch?ng ho?c con) tr? gi? 40 tri?u ??ng
==> T?ng gi? tr? khuy?n m?i 89 tri?u ??ng.
T?NG QUAN D? ?N ATHENA FULLAND - PH?N KHU LARISSA
T?n d? ?n: ATHENA FULLAND
Ch? ??u t? d? ?n: T?p ?o?n VimeFulland
V? tr? d? ?n: L? ??t v?nh kh?n, ??i Kim, Ho?ng Mai, H? N?i
T?ng di?n t?ch d? ?n: 2,2 ha
Quy m? d? ?n: 2 t?a th?p cao 36 t?ng v?i 928 c?n h? v? 119 nh? ph?.
C? c?u di?n t?ch c?n h?: t? 60m2-143m2 c? 2-4 ph?ng ng?
T? v?n thi?t k?: C?ng ty TNHH NKB Archi Vi?t Nam
Nh? th?u thi c?ng: Conteccons
??n th? qu?n l? v? v?n h?nh: Vime Fulland
Th?i gian kh?i c?ng: Th?ng 9/2017
Th?i gian ho?n th?nh: Th?ng 9/2019
119 c?n bi?t th?, li?n k?
858 c?n h? cao t?ng
T?ng di?n t?ch ph?n khu Larissa: 22.263m2

V? TR? D? ?N ATHENA FULLAND - PH?N KHU LARISSA
N?m t?i khu v?c ph?a T?y Nam c?a th? ??, Athena Fulland l? n?i k?t n?i c?c ?? th?, trung t?m th??ng m?i v? c?c khu ?? th? s?p ho?n th?nh nh?:

? C?ch ?y ban nh?n d?n ph??ng ??nh C?ng kho?ng 0,6 km
? C?ch c?ng vi?n ??nh C?ng kho?ng 1,2 km
? C?ch khu ?? th? ??i Kim kho?ng 0,8 km
? C?ch ???ng v?nh ?ai 3, 1,6 km
? C?ch tr??ng qu?c t? Vi?t nam 0,7km
? C?ch ga gi?p b?t 1km
? C?ch b?n xe N??c Ng?m v? b?n xe Gi?p B?t ch? 1,2 km, r?t thu?n l?i cho vi?c di chuy?n.
? C?ch b?nh vi?n b?u ?i?n 1,7km
? G?n c?c tr??ng ??i h?c nh?: ??i h?c b?ch khoa, ??i h?c kinh t? qu?c d?n,  ??i h?c x?y d?ng.
 
TI?N ?CH ATHENA FULLAND - PH?N KHU LARISSA


N?m t?i khu v?c trung t?m v? n?n th? b?c nh?t d? ?n tr?i d?c 2 b?n tr?c v??n ch?nh,c?c Athena Fulland ???c ??n v? h?ng ??u th? gi?i thi?t k? theo phong c?ch t?n c? ?i?n,??c bi?t c?c nh? thi?t k? quan t?m ??n t?nh ?ng d?ng v? th?n thi?n v?i m?i tr??ng v?i m?t ?? x?y d?ng th?p, ch?t an ninh ??m b?o cu?c s?ng ri?ng t?, c?ng nh?ng ?i?m nh?n l?ng m?n nh? th?m c?, ??i c?y, qu?ng tr??ng, ?

Kh?c v?i nh?ng lo?i h?nh c?n h? kh?c thu?c n?i ??y ???c bao quanh b?i khu?n vi?n s?n v??n, v??n hoa c?y c?nh n?n th? v? tuy?t ??p. ??t ch?n ??n d? ?n Athena Fulland, b?n s? c? c?m gi?c nh? b??c ch?n v?o thi?n ???ng v?i nh?ng r?ng c?y, th?m c? xanh m??t quanh n?m.

Ti?n ?ch cho tr? em: Khu vui ch?i c? trong nh? v? ngo?i tr?i; Th? vi?n s?ch; Tr??ng m?m non; L?p n?ng khi?u; L?p ngo?i ng?..
Ti?n ?ch c?nh quan: Khu ch?o ??n c?ng ch?nh, V??n d?o b?Th?c n??c,Hoa theo m?a, C?y xanh, V??n tr?n kh?ng, ??i ng?m c?nh..
Ti?n ?ch c? d?n: Ph?ng kh?m; Nh? thu?c; Si?u th? mini; Hi?u gi?t l?; Nh? h?ng; Caf?; Khu ?m th?c BBQ ?
Ti?n ?ch c?nh quan: Khu ch?o ??n c?ng ch?nh, V??n d?o b?Th?c n??c,Hoa theo m?a, C?y xanh, V??n tr?n kh?ng, ??i ng?m c?nh?
Ti?n ?ch c? d?n: Ph?ng kh?m; Nh? thu?c; Si?u th? mini; Hi?u gi?t l?; Nh? h?ng; Caf?; Khu ?m th?c BBQ ?
???c thi?t k? nh? l? ph?i xanh c?a khu v?c.
Ti?n ?ch ch?m s?c s?c kh?e: B? b?i ngo?i tr?i; B? b?i trong nh?; Gym; Spa; Yoga; S?n t?p TDTT; ???ng d?o b? ?
Ti?n ?ch cho ng??i cao tu?i: nh? khu t?p d??ng sinh, khu ch?i c?, khu d?o b? th? gi?n? Thi?t k? ? m?t kh?ng gian y?n t?nh..

https://tapdoanvimefulland.com.vn/phan-khu-larissa-athena-fulland-dai-kim.html

3
ที่นอนเด็ก เตียงเด็ก / Kim Long Season M? Kh?
« เมื่อ: เมษายน 11, 2018, 11:33:10 PM »
KIM LONG SEASON M? KH? - D? ?N C?N H? KH?CH S?N 5 SAO

M? B?N CH?NH TH?C KHU C?N H? CAO C?P KIM LONG SEASON ?? N?NGKim Long Season M? Kh? l? d? ?n c?n h? kh?ch s?n t?i B?i bi?n M? Kh? ??t ti?u chu?n 5Sao. D? ?n t?a l?c t?i v? tr? v? c?ng ??p t?i M?t bi?n M? Kh?, ???ng V? Nguy?n Gi?p, Qu?n S?n Tr?, Th?nh Ph? ?? N?ng, tr?c d??ng n?y ???c m?nh danh l? con ???ng t? ?? c?a Tp.?? N?ng.L? m?t trong nh?ng ??a ?i?m thu h?t nh?t t?i khu v?c ??ng Nam ?, Th?nh ph? ?? N?ng s? h?u nhi?u l?i th? v?i nh?ng b?i bi?n ??p, kh? h?u thu?n l?i, s?n bay qu?c t? v? c? s? h? t?ng ph?t tri?n. Th?nh ph? ven bi?n c?ng ???c y?u m?n nh? s? th?n thi?n c?a ng??i v? ?m th?c ??c s?c. C?ng v?i c? s? v?t ch?t c?i thi?n v? nh?ng ch?nh s?ch h?p d?n, ?? N?ng v?i l??ng cung b?t ??ng s?n nh? ? l?n ?? tr? th?nh th? tr??ng b?t ??ng s?n ngh? d??ng c? v? th? v? ???c y?u th?ch nh?t t?i Vi?t Nam.

Gi?i thi?u d? ?n Kim Long Season ?? N?ng
http://kimlongland.vn/kim-long-season-my-khe.html

T?n d? ?n: Kim Long Season M? Kh?V? tr?: T?a l?c ngay t?i B?i bi?n M? Kh?, Ngay ng? 3 giao l? Ph?m V?n ??ng & V? Nguy?n Gi?p, P. Ph??c M?, Q. S?n Tr?, TP. ?? N?ngView nh?n qua c?ng vi?n bi?n ??ng, b?i bi?n M? Kh?Ch? ??u t?: Kim Long Nam GroupT?ng th?u thi?t K? v? thi c?ng: C?ng Ty CP X?y D?ng & Kinh Doanh ??a ?c T?n K? (TAKCO)??n v? thi?t k? ki?n tr?c: C?ng ty TNHH Humphreys & Partners??n v? qu?n l? v?n h?nh d? ?n: Manhatton Hotel Group SingaporeT?ng di?n t?ch to?n khu: 4,107m2Di?n t?ch x?y d?ng c?n h?: 2,430m2T?ng di?n t?ch s?n: 54,523m2Di?n t?ch x?y d?ng ph?n th?p: 1,990m2M?t ?? x?y d?ng to?n khu: 56%M?t ?? x?y d?ng ph?n th?p: 46%Lo?i h?nh: Kh?ch s?n ? C?n h? Condotel ? ShopHouseQuy m? d? ?n: 2 BlockBlock A: 30 t?ng kh?ch s?nBlock B: 23 t?ng c?n h? Condotel & ShopHouseS? l??ng c?n h?: 591 c?nT?ng h?m: 2 t?ngKh?i c?ng x?y d?ng: Qu? 2/2017D? ki?n b?n giao c?n h?: Qu? 2/2019H?nh th?c s? h?u: V?nh vi?nPh?p l? d? ?n: ?? c? gi?y ph?p x?y d?ng  ?? c? Gi?y Ch?ng Nh?n Quy?n S? D?ng ??t  ?? ??ng ti?n s? d?ng ??tTi?n ?? thi c?ng: ?ang Thi c?ng x?y d?ng ph?n t?ng h?m

Kim Long Season M? Kh? s? h?u ?v? tr? kim c??ng ? 04 m?t ti?n?. Ngay giao l?: Ph?m V?n ??ng, V? Nguy?n Gi?p P. Ph??c M?, Q. S?n Tr?, TP. ?? N?ng. View tr?c di?n b?i bi?n M? Kh? ??p nh?t h?nh tinh. S? h?u v? tr? v? tr? ??c ??a c?ng h? th?ng giao th?ng ?? ???c ??ng b? hi?n ??i gi?p cho c? d?n sau khi v? sinh s?ng c? th? d? d?ng di chuy?n v?o trung t?m th?nh ph? hay ra s?n bay m?t c?ch thu?n ti?n.
LI?N K?T V?NG D? ?N KIM LONG SEASONT? c?n h? condotel Kim Long Season, du kh?ch s? c? ???c nh?ng tr?i nghi?m ngh? d??ng tuy?t v?i n?i ph? bi?n m? kh?ng ph?i di chuy?n qu? xa:? Ph?a ??ng: ???ng V? Nguy?n Gi?p, bi?n M? Kh?? Ph?a T?y: ???ng H? Nghinh? Ph?a Nam: ???ng D??ng ??nh Ngh?, Condotel Alacarte? Ph?a B?c: ???ng V? Nguy?n Gi?pC?ch B?n ??o S?n Tr?: 5kmC?ch Ch?a thi?ng Linh ?ng: 4kmC?ch C?u S?ng H?n ? 2kmC?ch C?u R?ng ? 3kmC?ch Trung t?m h?nh ch?nh ?? N?ng: 2,5kmC?ch S?n bay qu?c t? ?? n?ng: 5kmC?ch Ng? H?nh S?n: 10kmC?ch Ch? C?n: 4kmC?ch Ga ?? N?ng: 4kmC?ch B? N? Hill: 20kmC?ch Ph? c? H?i An: 22kmV?i v? tr? ??c ??a hi?m c? c?a Kim Long Season M? Kh? ngo?i vi?c ngh? d??ng t?i c?n h? sang tr?ng c?a m?nh, kh?ch h?ng c?n c? c? h?i ??u t? sinh l?i ( Investment Opportunities ) r?t cao.
Gi? tr? t?i s?n gia t?ng theo th?i gian do s? h?u v? tr? v?ng ngay c?nh b?i bi?n t? nhi?n ? Vi?n ng?c xanh b?n ??o S?n Tr?.L?i nhu?n t? v?n h?nh cho thu?: ?? N?ng ??a ?i?m du l?ch h?p d?n nh?t h?nh tinh, th?nh ph? ??ng s?ng nh?t lu?n thu h?t v? h?p d?n kh?ch du l?ch trong n??c v? Qu?c t?.

4
คาร์ซีท รถเข็นเด็ก / KIM LONG OCEAN
« เมื่อ: เมษายน 02, 2018, 08:21:45 PM »
KIM LONG OCEAN THU?N PH??CM? B?N ??T ??U C?C C?N G?C ??P NH?THOTLINE: 0918 196 889S?C H?T M?I C?A KIM LONG OCEAN THU?N PH??C- N?i t?a s?n v?ng th?y - ?c ??o Tr?n Ch?u C?ng ? ?? N?ng- Si?u d? ?n v? lo?i h?nh b?t ??ng s?n ngh? d??ng trong v? ngo?i n??c- ?? ??p ?ng nhu c?u qu? l?n c?a ng??i mua ??i v?i Kim Long Ocean- D? ?n s? ???c gi?i thi?u v?i 300 l? li?n k?- Nh? ph? v??n c? ki?n tr?c Ph?p l?ng m?n, ??c ??o k?t h?p hi?n ??i.-Thi?t k? b?i m?t trong top 5 nh?ng ki?n s? h?ng ??u Th? gi?i- S?n ph?m h?i t? ??y ?? c?c ti?u ch? " ??u t? - An C? - Ngh? d??ng "- Ph?p l? ??y ?? ??m b?o quy?n l?i cho kh?ch h?ng- Ra m?t ??t ??u ti?n, gi? b?n " C?c h?p d?n " d?nh cho kh?ch h?ng
T?NG QUAN D? ?N KIM LONG OCEAN

T?n th??ng m?i: Khu ?? th? Kim Long Ocean Thu?n Ph??cV? tr?: ???ng Tr?n H?ng ??o n?i d?i ? Q.S?n Tr? ? TP. ?? N?ngT?ng Di?n t?ch: 976.533 m2Li?n K?: 1140 L?Bi?t Th?: 678 L?18 t?a th?p Condotel & Hometel chi?u cao t? 26 ??n 30 t?ng 100% View bi?n??n v? ph?t tri?n d? ?n: Kim Long Nam GroupC?T: Kim Long Nam Group??n v? ph?n ph?i ch?nh th?c d? ?n: Cty CP ??a ?c Nh? Vu?ng
V? TR? D? ?N KIM LONG OCEAN

To? l?c t?i v? tr? ??c ??a nh?t c?a th?nh ph? ?? N?ngD? ?n Kim Long Ocean Thu?n Ph??c c? v? tr? ??c ??a b?c nh?t ngay trong long th?nh ph? v?i l?ng t?a n?iHai m?t gi?p bi?n S?n Tr? v? m?t m?t gi?p s?ng H?n th? m?ng.+ Ph?a B?c View c?ng bi?n du l?ch Ti?n Sa n?i ti?ng+ Ph?a ??ng gi?p V?nh M?n Quang nh?n v? n?i S?n Tr? h?ng v?;+ Ph?a Nam gi?p D? ?n Khu ph??c h?p ?? th?, th??ng m?i v? d?ch v? t?i ph??ng N?i Hi?n ??ng v? ph??ng Th? Quang+ Ph?a T?y gi?p S?ng H?n th? m?ng m? d? ?n Condotel H?a B?nh ?ang tr? ng?+ C?u quay S?ng H?n - 3 ph?t l?i xe+ Trung t?m h?nh ch?nh ?? N?ng - 5 ph?t+ B?i bi?n M? Kh? - 8 ph?t+ S?n bay qu?c t? ?? N?ng - 15 ph?t+ Ph? c? H?i An - 30 ph?t l?i xe+ Ch?a Linh ?ng - 5 ph?t l?i xe


http://kimlongland.vn/kim-long-ocean-thuan-phuoc.html

TI?N ?CH HO?N H?O KIM LONG OCEAN

H? B?I, S?N C?U L?NG, L?I D?O B?, KHU YOGA, C?U D?O VEN H?KHU BBQ, ??O T? NHI?N, CH?I NGH?, KHU TH? THAO, KHU PINICKHU VUI CH?I TR? EM. B?NH VI?N, S?N GOLF....Nh? hang, s?nh ti?c, b? b?i, trung t?m th??ng m?i, spa ch?m s?c s?c ??p,? h?a h?n s? l? l?a ch?n hang ??u c?a gi?i th??ng l?u v? kh?ch du l?ch cao c?p.

5
เสื้อผ้าเด็ก / KIM LONG OCEAN
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2018, 07:13:44 PM »
KIM LONG OCEAN THU?N PH??CM? B?N ??T ??U C?C C?N G?C ??P NH?THOTLINE: 0918 196 889S?C H?T M?I C?A KIM LONG OCEAN THU?N PH??C- N?i t?a s?n v?ng th?y - ?c ??o Tr?n Ch?u C?ng ? ?? N?ng- Si?u d? ?n v? lo?i h?nh b?t ??ng s?n ngh? d??ng trong v? ngo?i n??c- ?? ??p ?ng nhu c?u qu? l?n c?a ng??i mua ??i v?i Kim Long Ocean- D? ?n s? ???c gi?i thi?u v?i 300 l? li?n k?- Nh? ph? v??n c? ki?n tr?c Ph?p l?ng m?n, ??c ??o k?t h?p hi?n ??i.-Thi?t k? b?i m?t trong top 5 nh?ng ki?n s? h?ng ??u Th? gi?i- S?n ph?m h?i t? ??y ?? c?c ti?u ch? " ??u t? - An C? - Ngh? d??ng "- Ph?p l? ??y ?? ??m b?o quy?n l?i cho kh?ch h?ng- Ra m?t ??t ??u ti?n, gi? b?n " C?c h?p d?n " d?nh cho kh?ch h?ng
T?NG QUAN D? ?N KIM LONG OCEAN

T?n th??ng m?i: Khu ?? th? Kim Long Ocean Thu?n Ph??cV? tr?: ???ng Tr?n H?ng ??o n?i d?i ? Q.S?n Tr? ? TP. ?? N?ngT?ng Di?n t?ch: 976.533 m2Li?n K?: 1140 L?Bi?t Th?: 678 L?18 t?a th?p Condotel & Hometel chi?u cao t? 26 ??n 30 t?ng 100% View bi?n??n v? ph?t tri?n d? ?n: Kim Long Nam GroupC?T: Kim Long Nam Group??n v? ph?n ph?i ch?nh th?c d? ?n: Cty CP ??a ?c Nh? Vu?ng
V? TR? D? ?N KIM LONG OCEAN

To? l?c t?i v? tr? ??c ??a nh?t c?a th?nh ph? ?? N?ngD? ?n Kim Long Ocean Thu?n Ph??c c? v? tr? ??c ??a b?c nh?t ngay trong long th?nh ph? v?i l?ng t?a n?iHai m?t gi?p bi?n S?n Tr? v? m?t m?t gi?p s?ng H?n th? m?ng.+ Ph?a B?c View c?ng bi?n du l?ch Ti?n Sa n?i ti?ng+ Ph?a ??ng gi?p V?nh M?n Quang nh?n v? n?i S?n Tr? h?ng v?;+ Ph?a Nam gi?p D? ?n Khu ph??c h?p ?? th?, th??ng m?i v? d?ch v? t?i ph??ng N?i Hi?n ??ng v? ph??ng Th? Quang+ Ph?a T?y gi?p S?ng H?n th? m?ng m? d? ?n Condotel H?a B?nh ?ang tr? ng?+ C?u quay S?ng H?n - 3 ph?t l?i xe+ Trung t?m h?nh ch?nh ?? N?ng - 5 ph?t+ B?i bi?n M? Kh? - 8 ph?t+ S?n bay qu?c t? ?? N?ng - 15 ph?t+ Ph? c? H?i An - 30 ph?t l?i xe+ Ch?a Linh ?ng - 5 ph?t l?i xe


http://kimlongland.vn/kim-long-ocean-thuan-phuoc.html

TI?N ?CH HO?N H?O KIM LONG OCEAN

H? B?I, S?N C?U L?NG, L?I D?O B?, KHU YOGA, C?U D?O VEN H?KHU BBQ, ??O T? NHI?N, CH?I NGH?, KHU TH? THAO, KHU PINICKHU VUI CH?I TR? EM. B?NH VI?N, S?N GOLF....Nh? hang, s?nh ti?c, b? b?i, trung t?m th??ng m?i, spa ch?m s?c s?c ??p,? h?a h?n s? l? l?a ch?n hang ??u c?a gi?i th??ng l?u v? kh?ch du l?ch cao c?p.

6
ของเล่นเด็ก / BI?T TH? D??NG N?I N?M C?NH AEON MALL H? ??NG
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2018, 11:13:32 AM »
?BI?T TH? CAO C?P AN KHANG - AN PH? SHOP VILLA TR?NG QU?N TH? BI?T TH? D??NG N?I N?M C?NH AEON MALL H? ??NG?
?Qu? t?ng T?n Gia Bi?t th? tr? gi?: 200 tri?u ??ng/ 1 c?n
?Chi?t kh?u 4% ti?n c? h?i mua/ 1 c?n
?Ch?nh s?ch thanh to?n s?m chi?t kh?u 8%/ n?m/ kho?n ti?n v? s? ng?y th?nh to?n s?m
? H? Tr? vay t?i 80% gi? tr?.
?????NG K? NGAY: http://bietthuduongnoi.com.vn/
?
G?i Ngay cho Th?nh C?ng : 0918196889
???C? h?i ??u t? tuy?t v?i v?i d? ?n Bi?t Th? - Li?n K? - Shophouse 200ha BI?T TH? D??ng N?i:
? G?a r? ch? 1/2 gi? c?a khu ?? TH? V?N QU?N v? 1/3 Vinhome M? tr? m? ch? c?ch 2 km, C? ???ng th?ng v?i Vinhome Green Bay m? tr?.
?Trung t?m th?nh ph? v? tinh m?i n?m trong t?ng th? tr?c ?? th? ph?a B?c Th? ??.
?V? tr? N?m t?i khu ?? th? m?i D??ng N?i n?m c?nh AEON MALL H? ??ng m?i, Khu bi?t th? li?n k? An H?ng, Khu bi?t th? An kh? k?t n?i thu?n ti?n h? th?ng giao th?ng c?a m? ??nh v? khu ?? th? m?i ??i M? .
? H? th?ng d?ch v? ??ng b? b?nh vi?n , tr??ng h?c qu?c t? , si?u th?, khu vui ch?i, khu th? thao li?n h?p.
? H? b?ch h?p r?ng g?n 20 Ha.
? An Khang Villas n?m g?n c?c tuy?n ???ng giao th?ng huy?t m?ch nh?: L? V?n L??ng k?o d?i, L? ??c Th? k?o d?i, L? QUANG ??O, Trung v?n k?o d?i, Nguy?n Tr?i, Quang Trung, L? Tr?ng T?n?
? Di?n t?ch t?ch x?y d?ng d? ?n ch? 20%.
? ??t giao th?ng chi?m ??n 25,3 %
? ??t c?ng vi?n, gi?i tr? s? h?u t?i 27,5 %
? ??t th??ng m?i, v?n ph?ng l?n t?i 7,1 %
? ??t tr??ng h?c, b?nh vi?n, bao g?m 9,7 %
? Nhi?u ti?n ?ch ??ng b? H? t?ng ho?n ch?nh.
? H? th?ng h? t?ng ???c thi?t k? theo ti?u chu?n h?ng A, Kh?ch S?n 5 sao, B?nh vi?n qu?c t?, Tr??ng h?c qu?c t? ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t cho kh?ch h?ng.
? C? 3 tuy?n ???ng ch?nh 40m Ng? Th? Nh?m k?o d?i thu?c d? ?n k?o d?i ??n L? ??c Th?, L? QUANG ??O Th?ng t?i B? NGO?I GIAO v? Trung V?n gi?i quy?t v?n ?? qu? t?i cho ???ng L? V?n L??ng.
? H? th?ng h? t?ng k?t n?i c?c nhi?u c?c khu ?? th? v? tinh : Vinhome Green Bay M? Tr?, K?T Shophouse H?i Ph?t, Bi?t th? V?n Kh?, Vinhome Th?ng Long, Bi?t th? V?n Ph?, Bi?t th? V?n Qu?n, Bi?t th? Trung V?n, Bi?t Th? Park City, Li?n k? Goldsilk, GELEXIMCO...
C?N H? ?A D?NG T?ng di?n t?ch h?n 200 Ha.
???Khu bi?t th? cao c?p qui ho?ch tr?n di?n t?ch 35 ha. Qu?n th? bi?t th? v?i di?n t?ch c?c bi?t th? t? 150m2 ?1000 m2, ???c thi?t k? hi?n ??i theo phong c?ch ch?u ?u v?i tuy?n ph? ?i b? v? t?i ?a h?a b? m?t ti?p x?c v?i ?nh s?ng v? c?nh quan thi?n nhi?n, t? l? x?y d?ng 60%.
? Khu bi?t th? song l?p ???c qui ho?ch tr?n di?n t?ch 13 ha v?i di?n t?ch c?c bi?t th? t? 150 ? 250 m2, t? l? x?y d?ng 70%. Thi?t k? v? x?y d?ng ??ng b?, ?u ti?n t?i ?a ??n c?nh quan v? m?i tr??ng s?ng, c?ng v?i s? ??ng b? c?a c?c c?ng tr?nh ti?n ?ch trong khu v?c s? mang ??n khu ?? th? n?i ri?ng v? TP H? ??ng n?i chung m?t phong c?ch s?ng m?i.
? Khu bi?t th? nh? v??n to? l?c t?i v? tr? trung t?m khu ?TM D??ng N?i,khu bi?t th? nh? v??n th? hi?n phong c?ch ki?n tr?c hi?n ??i,h?i h?a v?i c?nh quan m?i tr??ng,c?ng vi?n c?y xanh v? h? n??c.T?ng di?n t?ch 40 ha,m?t ?? x?y d?ng 60%,di?n t?ch t? 200 - 1000m2.
KHUY?N M?I KH?NG :
G?i h? tr? t?i ch?nh l?n ??n 800 tri?u .
? G?i Ngay cho Th?nh C?ng : 0918196889
??Ch? t? 38 ? 69 tri?u/m2 r?t c?nh tranh so v?i K?T Shophouse H?i Ph?t ?ang b?n gi? 150 tri?u/m2, Bi?t th? V?n Kh?, Vinhome Th?ng Long, Bi?t th? V?n Ph?, Bi?t th? V?n Qu?n, Bi?t th? An H?ng, Bi?t th? Trung V?n, Bi?t th? Park City, Li?n k? Goldsilk......
?C? h?i nh?n ???c nh?ng ch??ng tr?nh khuy?n m?i nhi?u gi? tr?.
?Trung t?m th??ng m?i, C?ng vi?n h? B?ch H?p Th?y c? t?ng di?n t?ch g?n 20ha v?i t?ng m?c ??u t? g?n 200 t? ??ng V? c?ng vi?n c?y xanh ?
???t b?i ?? xe v? c?c c?ng tr?nh h? t?ng giao th?ng trong ?? th?.
?Trung t?m h?nh ch?nh c?a ph?a B?c TP.H? N?i
V?i h? th?ng tr??ng h?c t? m?m non, b?nh vi?n t?i trung h?c ph? th?ng t?i khu ?? th? m?i D??ng N?i.
?Ti?n ?? b?n giao nh? nhanh d? ki?n qu? 3 n?m 2017.
Cam k?t c?p quy?n s? d?ng ??t nhanh ch?ng.

7
สินค้าเด็กขายส่ง / BI?T TH? D??NG N?I N?M C?NH AEON MALL H? ??NG
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2018, 01:15:34 AM »
?BI?T TH? CAO C?P AN KHANG - AN PH? SHOP VILLA TR?NG QU?N TH? BI?T TH? D??NG N?I N?M C?NH AEON MALL H? ??NG?
?Qu? t?ng T?n Gia Bi?t th? tr? gi?: 200 tri?u ??ng/ 1 c?n
?Chi?t kh?u 4% ti?n c? h?i mua/ 1 c?n
?Ch?nh s?ch thanh to?n s?m chi?t kh?u 8%/ n?m/ kho?n ti?n v? s? ng?y th?nh to?n s?m
? H? Tr? vay t?i 80% gi? tr?.
?????NG K? NGAY: http://bietthuduongnoi.com.vn/
?
G?i Ngay cho Th?nh C?ng : 0918196889
???C? h?i ??u t? tuy?t v?i v?i d? ?n Bi?t Th? - Li?n K? - Shophouse 200ha BI?T TH? D??ng N?i:
? G?a r? ch? 1/2 gi? c?a khu ?? TH? V?N QU?N v? 1/3 Vinhome M? tr? m? ch? c?ch 2 km, C? ???ng th?ng v?i Vinhome Green Bay m? tr?.
?Trung t?m th?nh ph? v? tinh m?i n?m trong t?ng th? tr?c ?? th? ph?a B?c Th? ??.
?V? tr? N?m t?i khu ?? th? m?i D??ng N?i n?m c?nh AEON MALL H? ??ng m?i, Khu bi?t th? li?n k? An H?ng, Khu bi?t th? An kh? k?t n?i thu?n ti?n h? th?ng giao th?ng c?a m? ??nh v? khu ?? th? m?i ??i M? .
? H? th?ng d?ch v? ??ng b? b?nh vi?n , tr??ng h?c qu?c t? , si?u th?, khu vui ch?i, khu th? thao li?n h?p.
? H? b?ch h?p r?ng g?n 20 Ha.
? An Khang Villas n?m g?n c?c tuy?n ???ng giao th?ng huy?t m?ch nh?: L? V?n L??ng k?o d?i, L? ??c Th? k?o d?i, L? QUANG ??O, Trung v?n k?o d?i, Nguy?n Tr?i, Quang Trung, L? Tr?ng T?n?
? Di?n t?ch t?ch x?y d?ng d? ?n ch? 20%.
? ??t giao th?ng chi?m ??n 25,3 %
? ??t c?ng vi?n, gi?i tr? s? h?u t?i 27,5 %
? ??t th??ng m?i, v?n ph?ng l?n t?i 7,1 %
? ??t tr??ng h?c, b?nh vi?n, bao g?m 9,7 %
? Nhi?u ti?n ?ch ??ng b? H? t?ng ho?n ch?nh.
? H? th?ng h? t?ng ???c thi?t k? theo ti?u chu?n h?ng A, Kh?ch S?n 5 sao, B?nh vi?n qu?c t?, Tr??ng h?c qu?c t? ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t cho kh?ch h?ng.
? C? 3 tuy?n ???ng ch?nh 40m Ng? Th? Nh?m k?o d?i thu?c d? ?n k?o d?i ??n L? ??c Th?, L? QUANG ??O Th?ng t?i B? NGO?I GIAO v? Trung V?n gi?i quy?t v?n ?? qu? t?i cho ???ng L? V?n L??ng.
? H? th?ng h? t?ng k?t n?i c?c nhi?u c?c khu ?? th? v? tinh : Vinhome Green Bay M? Tr?, K?T Shophouse H?i Ph?t, Bi?t th? V?n Kh?, Vinhome Th?ng Long, Bi?t th? V?n Ph?, Bi?t th? V?n Qu?n, Bi?t th? Trung V?n, Bi?t Th? Park City, Li?n k? Goldsilk, GELEXIMCO...
C?N H? ?A D?NG T?ng di?n t?ch h?n 200 Ha.
???Khu bi?t th? cao c?p qui ho?ch tr?n di?n t?ch 35 ha. Qu?n th? bi?t th? v?i di?n t?ch c?c bi?t th? t? 150m2 ?1000 m2, ???c thi?t k? hi?n ??i theo phong c?ch ch?u ?u v?i tuy?n ph? ?i b? v? t?i ?a h?a b? m?t ti?p x?c v?i ?nh s?ng v? c?nh quan thi?n nhi?n, t? l? x?y d?ng 60%.
? Khu bi?t th? song l?p ???c qui ho?ch tr?n di?n t?ch 13 ha v?i di?n t?ch c?c bi?t th? t? 150 ? 250 m2, t? l? x?y d?ng 70%. Thi?t k? v? x?y d?ng ??ng b?, ?u ti?n t?i ?a ??n c?nh quan v? m?i tr??ng s?ng, c?ng v?i s? ??ng b? c?a c?c c?ng tr?nh ti?n ?ch trong khu v?c s? mang ??n khu ?? th? n?i ri?ng v? TP H? ??ng n?i chung m?t phong c?ch s?ng m?i.
? Khu bi?t th? nh? v??n to? l?c t?i v? tr? trung t?m khu ?TM D??ng N?i,khu bi?t th? nh? v??n th? hi?n phong c?ch ki?n tr?c hi?n ??i,h?i h?a v?i c?nh quan m?i tr??ng,c?ng vi?n c?y xanh v? h? n??c.T?ng di?n t?ch 40 ha,m?t ?? x?y d?ng 60%,di?n t?ch t? 200 - 1000m2.
KHUY?N M?I KH?NG :
G?i h? tr? t?i ch?nh l?n ??n 800 tri?u .
? G?i Ngay cho Th?nh C?ng : 0918196889
??Ch? t? 38 ? 69 tri?u/m2 r?t c?nh tranh so v?i K?T Shophouse H?i Ph?t ?ang b?n gi? 150 tri?u/m2, Bi?t th? V?n Kh?, Vinhome Th?ng Long, Bi?t th? V?n Ph?, Bi?t th? V?n Qu?n, Bi?t th? An H?ng, Bi?t th? Trung V?n, Bi?t th? Park City, Li?n k? Goldsilk......
?C? h?i nh?n ???c nh?ng ch??ng tr?nh khuy?n m?i nhi?u gi? tr?.
?Trung t?m th??ng m?i, C?ng vi?n h? B?ch H?p Th?y c? t?ng di?n t?ch g?n 20ha v?i t?ng m?c ??u t? g?n 200 t? ??ng V? c?ng vi?n c?y xanh ?
???t b?i ?? xe v? c?c c?ng tr?nh h? t?ng giao th?ng trong ?? th?.
?Trung t?m h?nh ch?nh c?a ph?a B?c TP.H? N?i
V?i h? th?ng tr??ng h?c t? m?m non, b?nh vi?n t?i trung h?c ph? th?ng t?i khu ?? th? m?i D??ng N?i.
?Ti?n ?? b?n giao nh? nhanh d? ki?n qu? 3 n?m 2017.
Cam k?t c?p quy?n s? d?ng ??t nhanh ch?ng.

8
RA M?T CH?NH TH?C C?N H? MARRIOTT ?? N?NG
[/size][/b]
- S? h?u v? tr? " V?ng " m?t ti?n bi?n M? Kh?, b?i bi?n quy?n r? nh?t h?nh tinh
-Thi?t k? b?i m?t trong top 5 nh?ng ki?n s? h?ng ??u Th? gi?
- Qu?n l? v?n h?nh b?i T?p ?o?n Marriott - th??ng hi?u h?ng ??u ??n t? M?
- S?n ph?m h?i t? ??y ?? c?c ti?u ch? " ??u t? - An C? - Ngh? d??ng "
- Ph?p l? ??y ?? ??m b?o quy?n l?i cho kh?ch h?ng
- Ra m?t ??t ??u ti?n, gi? b?n " C?c h?p d?n " d?nh cho kh?ch h?ng
- C? nhi?u ch??ng tr?nh ?u ??i h?p d?n c?a ch? ??u t?
- Kh? n?ng ??u t? sinh l?i - ?em l?i l?i nhu?n b?n v?ng t? vi?c cho thu?

T?NG QUAN D? ?N JW. MARRIOTT ?? N?NG

 

- T?n d? ?n: T? h?p trung t?m th??ng m?i, kh?ch s?n v? chung c? cao c?p Marriot
- V? tr?: ???ng B?ch ??ng, qu?n H?i Ch?u, TP. ?? N?ng
- Ch? ??u t?: ?ang ???c c?p nh?t
- ??n v? ph?n ph?i: ?ang c?p nh?t
- Di?n t?ch x?y d?ng: 2.476m2
- T?ng di?n t?ch s?n x?y d?ng: 57.888m2
- S? t?ng cao: 35 t?ng n?i
- S? t?ng h?m: 04 t?ng h?m
- S? ph?ng kh?ch s?n: 288 c?n
- S? c?n h?: 289 c?n h? cao c?p
- Di?n t?ch c?n h?: t? 62m2 ? 266m2
- T?ng s? v?n ??u t?: 1200 t? ??ng
- Kh?i c?ng: Qu? II/2016
- Ho?n th?nh: n?m 2018
 
TI?N ?CH HO?N H?O MARRIOTT ?? N?NG

 

Kh?ch s?n MARRIOTT ?? N?NG ???c x?y d?ng theo ti?u chu?n 5 sao khi trang b? ??y ?? m?i ti?n ?ch hi?n ??i nh?:

Nh? hang, s?nh ti?c, b? b?i, trung t?m th??ng m?i, spa ch?m s?c s?c ??p,? h?a h?n s? l? l?a ch?n hang ??u c?a gi?i th??ng l?u v? kh?ch du l?ch cao c?p.
[/size][/color]
THI?T K? C?N H? HI?N ??I JW MARRIOTT ?? N?NG

 

Khu c?n h? ??ng c?p Marriott Executive Apartments ???c b? tr? x?y d?ng t? t?ng 6 - 35.
V?i t?ng s? 268 c?n h? c? di?n t?ch t? 65m2 ? 228m2 ( 2 ? 4 ph?ng ng? ) ??p ?ng m?i nhu c?u v? nh? ?.
Ngh? d??ng c?a c?c doanh nh?n th?nh ??t, c?p gia ??nh tr? hay gia ??nh c? nhi?u th? h? c?ng chung s?ng ?ang t?m ch?n ?? t?n h??ng cu?c s?ng ??ng ngh?a.
[/size][/color]
GI? B?N C?N H? MARRIOTT ?? N?NG

- ?ang ???c c?p nh?t....

( Gi? b?n chung c? Marriott ?? N?ng tr?n ?? bao g?m thu? VAT + Full n?i th?t ti?u chu?n 5 sao )

TI?N ?? THANH TO?N CHUNG C? MARRIOTT ?? N?NG


??T 1Thanh to?n 25% gi? tr? c?n h? ngay sau khi k? H?MB

??T 2Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y d?ng ??n t?ng 8

??T 3Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 18

??T 4Thanh to?n 10% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 25

??T 5Thanh to?n 10% khi tri?n khai x?y d?ng xong ph?n th?

??T 6Thanh to?n 20% khi nh?n b?n giao c?n h?

??T 7Thanh to?n 5% c?n l?i khi nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u


( Th?ng tin tr?n ch? mang t?nh ch?t tham kh?o ch?a c? x?c th?c ch?nh th?c )

http://marriottdanang.vn
Hotline : 0918196889

9
RA M?T CH?NH TH?C C?N H? MARRIOTT ?? N?NG
[/size][/b]
- S? h?u v? tr? " V?ng " m?t ti?n bi?n M? Kh?, b?i bi?n quy?n r? nh?t h?nh tinh
-Thi?t k? b?i m?t trong top 5 nh?ng ki?n s? h?ng ??u Th? gi?
- Qu?n l? v?n h?nh b?i T?p ?o?n Marriott - th??ng hi?u h?ng ??u ??n t? M?
- S?n ph?m h?i t? ??y ?? c?c ti?u ch? " ??u t? - An C? - Ngh? d??ng "
- Ph?p l? ??y ?? ??m b?o quy?n l?i cho kh?ch h?ng
- Ra m?t ??t ??u ti?n, gi? b?n " C?c h?p d?n " d?nh cho kh?ch h?ng
- C? nhi?u ch??ng tr?nh ?u ??i h?p d?n c?a ch? ??u t?
- Kh? n?ng ??u t? sinh l?i - ?em l?i l?i nhu?n b?n v?ng t? vi?c cho thu?

T?NG QUAN D? ?N JW. MARRIOTT ?? N?NG

 

- T?n d? ?n: T? h?p trung t?m th??ng m?i, kh?ch s?n v? chung c? cao c?p Marriot
- V? tr?: ???ng B?ch ??ng, qu?n H?i Ch?u, TP. ?? N?ng
- Ch? ??u t?: ?ang ???c c?p nh?t
- ??n v? ph?n ph?i: ?ang c?p nh?t
- Di?n t?ch x?y d?ng: 2.476m2
- T?ng di?n t?ch s?n x?y d?ng: 57.888m2
- S? t?ng cao: 35 t?ng n?i
- S? t?ng h?m: 04 t?ng h?m
- S? ph?ng kh?ch s?n: 288 c?n
- S? c?n h?: 289 c?n h? cao c?p
- Di?n t?ch c?n h?: t? 62m2 ? 266m2
- T?ng s? v?n ??u t?: 1200 t? ??ng
- Kh?i c?ng: Qu? II/2016
- Ho?n th?nh: n?m 2018
 
TI?N ?CH HO?N H?O MARRIOTT ?? N?NG

 

Kh?ch s?n MARRIOTT ?? N?NG ???c x?y d?ng theo ti?u chu?n 5 sao khi trang b? ??y ?? m?i ti?n ?ch hi?n ??i nh?:

Nh? hang, s?nh ti?c, b? b?i, trung t?m th??ng m?i, spa ch?m s?c s?c ??p,? h?a h?n s? l? l?a ch?n hang ??u c?a gi?i th??ng l?u v? kh?ch du l?ch cao c?p.
[/size][/color]
THI?T K? C?N H? HI?N ??I JW MARRIOTT ?? N?NG

 

Khu c?n h? ??ng c?p Marriott Executive Apartments ???c b? tr? x?y d?ng t? t?ng 6 - 35.
V?i t?ng s? 268 c?n h? c? di?n t?ch t? 65m2 ? 228m2 ( 2 ? 4 ph?ng ng? ) ??p ?ng m?i nhu c?u v? nh? ?.
Ngh? d??ng c?a c?c doanh nh?n th?nh ??t, c?p gia ??nh tr? hay gia ??nh c? nhi?u th? h? c?ng chung s?ng ?ang t?m ch?n ?? t?n h??ng cu?c s?ng ??ng ngh?a.
[/size][/color]
GI? B?N C?N H? MARRIOTT ?? N?NG

- ?ang ???c c?p nh?t....

( Gi? b?n chung c? Marriott ?? N?ng tr?n ?? bao g?m thu? VAT + Full n?i th?t ti?u chu?n 5 sao )

TI?N ?? THANH TO?N CHUNG C? MARRIOTT ?? N?NG


??T 1Thanh to?n 25% gi? tr? c?n h? ngay sau khi k? H?MB

??T 2Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y d?ng ??n t?ng 8

??T 3Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 18

??T 4Thanh to?n 10% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 25

??T 5Thanh to?n 10% khi tri?n khai x?y d?ng xong ph?n th?

??T 6Thanh to?n 20% khi nh?n b?n giao c?n h?

??T 7Thanh to?n 5% c?n l?i khi nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u


( Th?ng tin tr?n ch? mang t?nh ch?t tham kh?o ch?a c? x?c th?c ch?nh th?c )

http://marriottdanang.vn
Hotline : 0918196889

10
RA M?T CH?NH TH?C C?N H? MARRIOTT ?? N?NG
[/size][/b]
- S? h?u v? tr? " V?ng " m?t ti?n bi?n M? Kh?, b?i bi?n quy?n r? nh?t h?nh tinh
-Thi?t k? b?i m?t trong top 5 nh?ng ki?n s? h?ng ??u Th? gi?
- Qu?n l? v?n h?nh b?i T?p ?o?n Marriott - th??ng hi?u h?ng ??u ??n t? M?
- S?n ph?m h?i t? ??y ?? c?c ti?u ch? " ??u t? - An C? - Ngh? d??ng "
- Ph?p l? ??y ?? ??m b?o quy?n l?i cho kh?ch h?ng
- Ra m?t ??t ??u ti?n, gi? b?n " C?c h?p d?n " d?nh cho kh?ch h?ng
- C? nhi?u ch??ng tr?nh ?u ??i h?p d?n c?a ch? ??u t?
- Kh? n?ng ??u t? sinh l?i - ?em l?i l?i nhu?n b?n v?ng t? vi?c cho thu?

T?NG QUAN D? ?N JW. MARRIOTT ?? N?NG

 

- T?n d? ?n: T? h?p trung t?m th??ng m?i, kh?ch s?n v? chung c? cao c?p Marriot
- V? tr?: ???ng B?ch ??ng, qu?n H?i Ch?u, TP. ?? N?ng
- Ch? ??u t?: ?ang ???c c?p nh?t
- ??n v? ph?n ph?i: ?ang c?p nh?t
- Di?n t?ch x?y d?ng: 2.476m2
- T?ng di?n t?ch s?n x?y d?ng: 57.888m2
- S? t?ng cao: 35 t?ng n?i
- S? t?ng h?m: 04 t?ng h?m
- S? ph?ng kh?ch s?n: 288 c?n
- S? c?n h?: 289 c?n h? cao c?p
- Di?n t?ch c?n h?: t? 62m2 ? 266m2
- T?ng s? v?n ??u t?: 1200 t? ??ng
- Kh?i c?ng: Qu? II/2016
- Ho?n th?nh: n?m 2018
 
TI?N ?CH HO?N H?O MARRIOTT ?? N?NG

 

Kh?ch s?n MARRIOTT ?? N?NG ???c x?y d?ng theo ti?u chu?n 5 sao khi trang b? ??y ?? m?i ti?n ?ch hi?n ??i nh?:

Nh? hang, s?nh ti?c, b? b?i, trung t?m th??ng m?i, spa ch?m s?c s?c ??p,? h?a h?n s? l? l?a ch?n hang ??u c?a gi?i th??ng l?u v? kh?ch du l?ch cao c?p.
[/size][/color]
THI?T K? C?N H? HI?N ??I JW MARRIOTT ?? N?NG

 

Khu c?n h? ??ng c?p Marriott Executive Apartments ???c b? tr? x?y d?ng t? t?ng 6 - 35.
V?i t?ng s? 268 c?n h? c? di?n t?ch t? 65m2 ? 228m2 ( 2 ? 4 ph?ng ng? ) ??p ?ng m?i nhu c?u v? nh? ?.
Ngh? d??ng c?a c?c doanh nh?n th?nh ??t, c?p gia ??nh tr? hay gia ??nh c? nhi?u th? h? c?ng chung s?ng ?ang t?m ch?n ?? t?n h??ng cu?c s?ng ??ng ngh?a.
[/size][/color]
GI? B?N C?N H? MARRIOTT ?? N?NG

- ?ang ???c c?p nh?t....

( Gi? b?n chung c? Marriott ?? N?ng tr?n ?? bao g?m thu? VAT + Full n?i th?t ti?u chu?n 5 sao )

TI?N ?? THANH TO?N CHUNG C? MARRIOTT ?? N?NG


??T 1Thanh to?n 25% gi? tr? c?n h? ngay sau khi k? H?MB

??T 2Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y d?ng ??n t?ng 8

??T 3Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 18

??T 4Thanh to?n 10% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 25

??T 5Thanh to?n 10% khi tri?n khai x?y d?ng xong ph?n th?

??T 6Thanh to?n 20% khi nh?n b?n giao c?n h?

??T 7Thanh to?n 5% c?n l?i khi nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u


( Th?ng tin tr?n ch? mang t?nh ch?t tham kh?o ch?a c? x?c th?c ch?nh th?c )

http://marriottdanang.vn
Hotline : 0918196889

11
บทความน่าสนใจ / C?N H? 5 SAO MARRIOTT ?? N?NG
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2017, 11:58:29 AM »
RA M?T CH?NH TH?C C?N H? MARRIOTT ?? N?NG
[/size][/b]
- S? h?u v? tr? " V?ng " m?t ti?n bi?n M? Kh?, b?i bi?n quy?n r? nh?t h?nh tinh
-Thi?t k? b?i m?t trong top 5 nh?ng ki?n s? h?ng ??u Th? gi?
- Qu?n l? v?n h?nh b?i T?p ?o?n Marriott - th??ng hi?u h?ng ??u ??n t? M?
- S?n ph?m h?i t? ??y ?? c?c ti?u ch? " ??u t? - An C? - Ngh? d??ng "
- Ph?p l? ??y ?? ??m b?o quy?n l?i cho kh?ch h?ng
- Ra m?t ??t ??u ti?n, gi? b?n " C?c h?p d?n " d?nh cho kh?ch h?ng
- C? nhi?u ch??ng tr?nh ?u ??i h?p d?n c?a ch? ??u t?
- Kh? n?ng ??u t? sinh l?i - ?em l?i l?i nhu?n b?n v?ng t? vi?c cho thu?

T?NG QUAN D? ?N JW. MARRIOTT ?? N?NG

 

- T?n d? ?n: T? h?p trung t?m th??ng m?i, kh?ch s?n v? chung c? cao c?p Marriot
- V? tr?: ???ng B?ch ??ng, qu?n H?i Ch?u, TP. ?? N?ng
- Ch? ??u t?: ?ang ???c c?p nh?t
- ??n v? ph?n ph?i: ?ang c?p nh?t
- Di?n t?ch x?y d?ng: 2.476m2
- T?ng di?n t?ch s?n x?y d?ng: 57.888m2
- S? t?ng cao: 35 t?ng n?i
- S? t?ng h?m: 04 t?ng h?m
- S? ph?ng kh?ch s?n: 288 c?n
- S? c?n h?: 289 c?n h? cao c?p
- Di?n t?ch c?n h?: t? 62m2 ? 266m2
- T?ng s? v?n ??u t?: 1200 t? ??ng
- Kh?i c?ng: Qu? II/2016
- Ho?n th?nh: n?m 2018
 
TI?N ?CH HO?N H?O MARRIOTT ?? N?NG

 

Kh?ch s?n MARRIOTT ?? N?NG ???c x?y d?ng theo ti?u chu?n 5 sao khi trang b? ??y ?? m?i ti?n ?ch hi?n ??i nh?:

Nh? hang, s?nh ti?c, b? b?i, trung t?m th??ng m?i, spa ch?m s?c s?c ??p,? h?a h?n s? l? l?a ch?n hang ??u c?a gi?i th??ng l?u v? kh?ch du l?ch cao c?p.
[/size][/color]
THI?T K? C?N H? HI?N ??I JW MARRIOTT ?? N?NG

 

Khu c?n h? ??ng c?p Marriott Executive Apartments ???c b? tr? x?y d?ng t? t?ng 6 - 35.
V?i t?ng s? 268 c?n h? c? di?n t?ch t? 65m2 ? 228m2 ( 2 ? 4 ph?ng ng? ) ??p ?ng m?i nhu c?u v? nh? ?.
Ngh? d??ng c?a c?c doanh nh?n th?nh ??t, c?p gia ??nh tr? hay gia ??nh c? nhi?u th? h? c?ng chung s?ng ?ang t?m ch?n ?? t?n h??ng cu?c s?ng ??ng ngh?a.
[/size][/color]
GI? B?N C?N H? MARRIOTT ?? N?NG

- ?ang ???c c?p nh?t....

( Gi? b?n chung c? Marriott ?? N?ng tr?n ?? bao g?m thu? VAT + Full n?i th?t ti?u chu?n 5 sao )

TI?N ?? THANH TO?N CHUNG C? MARRIOTT ?? N?NG


??T 1Thanh to?n 25% gi? tr? c?n h? ngay sau khi k? H?MB

??T 2Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y d?ng ??n t?ng 8

??T 3Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 18

??T 4Thanh to?n 10% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 25

??T 5Thanh to?n 10% khi tri?n khai x?y d?ng xong ph?n th?

??T 6Thanh to?n 20% khi nh?n b?n giao c?n h?

??T 7Thanh to?n 5% c?n l?i khi nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u


( Th?ng tin tr?n ch? mang t?nh ch?t tham kh?o ch?a c? x?c th?c ch?nh th?c )

http://marriottdanang.vn
Hotline : 0918196889

12
RA M?T CH?NH TH?C C?N H? MARRIOTT ?? N?NG
[/size][/b]
- S? h?u v? tr? " V?ng " m?t ti?n bi?n M? Kh?, b?i bi?n quy?n r? nh?t h?nh tinh
-Thi?t k? b?i m?t trong top 5 nh?ng ki?n s? h?ng ??u Th? gi?
- Qu?n l? v?n h?nh b?i T?p ?o?n Marriott - th??ng hi?u h?ng ??u ??n t? M?
- S?n ph?m h?i t? ??y ?? c?c ti?u ch? " ??u t? - An C? - Ngh? d??ng "
- Ph?p l? ??y ?? ??m b?o quy?n l?i cho kh?ch h?ng
- Ra m?t ??t ??u ti?n, gi? b?n " C?c h?p d?n " d?nh cho kh?ch h?ng
- C? nhi?u ch??ng tr?nh ?u ??i h?p d?n c?a ch? ??u t?
- Kh? n?ng ??u t? sinh l?i - ?em l?i l?i nhu?n b?n v?ng t? vi?c cho thu?
[/size][/color]
T?NG QUAN D? ?N JW. MARRIOTT ?? N?NG

 

- T?n d? ?n: T? h?p trung t?m th??ng m?i, kh?ch s?n v? chung c? cao c?p Marriot
- V? tr?: ???ng B?ch ??ng, qu?n H?i Ch?u, TP. ?? N?ng
- Ch? ??u t?: ?ang ???c c?p nh?t
- ??n v? ph?n ph?i: ?ang c?p nh?t
- Di?n t?ch x?y d?ng: 2.476m2
- T?ng di?n t?ch s?n x?y d?ng: 57.888m2
- S? t?ng cao: 35 t?ng n?i
- S? t?ng h?m: 04 t?ng h?m
- S? ph?ng kh?ch s?n: 288 c?n
- S? c?n h?: 289 c?n h? cao c?p
- Di?n t?ch c?n h?: t? 62m2 ? 266m2
- T?ng s? v?n ??u t?: 1200 t? ??ng
- Kh?i c?ng: Qu? II/2016
- Ho?n th?nh: n?m 2018
 
TI?N ?CH HO?N H?O MARRIOTT ?? N?NG

 

Kh?ch s?n MARRIOTT ?? N?NG ???c x?y d?ng theo ti?u chu?n 5 sao khi trang b? ??y ?? m?i ti?n ?ch hi?n ??i nh?:

Nh? hang, s?nh ti?c, b? b?i, trung t?m th??ng m?i, spa ch?m s?c s?c ??p,? h?a h?n s? l? l?a ch?n hang ??u c?a gi?i th??ng l?u v? kh?ch du l?ch cao c?p.
[/size][/color]
THI?T K? C?N H? HI?N ??I JW MARRIOTT ?? N?NG

 

Khu c?n h? ??ng c?p Marriott Executive Apartments ???c b? tr? x?y d?ng t? t?ng 6 - 35.
V?i t?ng s? 268 c?n h? c? di?n t?ch t? 65m2 ? 228m2 ( 2 ? 4 ph?ng ng? ) ??p ?ng m?i nhu c?u v? nh? ?.
Ngh? d??ng c?a c?c doanh nh?n th?nh ??t, c?p gia ??nh tr? hay gia ??nh c? nhi?u th? h? c?ng chung s?ng ?ang t?m ch?n ?? t?n h??ng cu?c s?ng ??ng ngh?a.
[/size][/color]
GI? B?N C?N H? MARRIOTT ?? N?NG

- ?ang ???c c?p nh?t....

( Gi? b?n chung c? Marriott ?? N?ng[/url] tr?n ?? bao g?m thu? VAT + Full n?i th?t ti?u chu?n 5 sao )

TI?N ?? THANH TO?N CHUNG C? MARRIOTT ?? N?NG[/url]
[/b]


??T 1Thanh to?n 25% gi? tr? c?n h? ngay sau khi k? H?MB

??T 2Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y d?ng ??n t?ng 8

??T 3Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 18

??T 4Thanh to?n 10% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 25

??T 5Thanh to?n 10% khi tri?n khai x?y d?ng xong ph?n th?

??T 6Thanh to?n 20% khi nh?n b?n giao c?n h?

??T 7Thanh to?n 5% c?n l?i khi nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u


( Th?ng tin tr?n ch? mang t?nh ch?t tham kh?o ch?a c? x?c th?c ch?nh th?c )

Hotline : 0918196889
[/color]

13
พรีออเดอร์สินค้าเด็ก / C?N H? 5 SAO MARRIOTT ?? N?NG
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2017, 05:07:37 PM »
RA M?T CH?NH TH?C C?N H? MARRIOTT ?? N?NG
[/size][/b]
- S? h?u v? tr? " V?ng " m?t ti?n bi?n M? Kh?, b?i bi?n quy?n r? nh?t h?nh tinh
-Thi?t k? b?i m?t trong top 5 nh?ng ki?n s? h?ng ??u Th? gi?
- Qu?n l? v?n h?nh b?i T?p ?o?n Marriott - th??ng hi?u h?ng ??u ??n t? M?
- S?n ph?m h?i t? ??y ?? c?c ti?u ch? " ??u t? - An C? - Ngh? d??ng "
- Ph?p l? ??y ?? ??m b?o quy?n l?i cho kh?ch h?ng
- Ra m?t ??t ??u ti?n, gi? b?n " C?c h?p d?n " d?nh cho kh?ch h?ng
- C? nhi?u ch??ng tr?nh ?u ??i h?p d?n c?a ch? ??u t?
- Kh? n?ng ??u t? sinh l?i - ?em l?i l?i nhu?n b?n v?ng t? vi?c cho thu?

T?NG QUAN D? ?N JW. MARRIOTT ?? N?NG

 

- T?n d? ?n: T? h?p trung t?m th??ng m?i, kh?ch s?n v? chung c? cao c?p Marriot
- V? tr?: ???ng B?ch ??ng, qu?n H?i Ch?u, TP. ?? N?ng
- Ch? ??u t?: ?ang ???c c?p nh?t
- ??n v? ph?n ph?i: ?ang c?p nh?t
- Di?n t?ch x?y d?ng: 2.476m2
- T?ng di?n t?ch s?n x?y d?ng: 57.888m2
- S? t?ng cao: 35 t?ng n?i
- S? t?ng h?m: 04 t?ng h?m
- S? ph?ng kh?ch s?n: 288 c?n
- S? c?n h?: 289 c?n h? cao c?p
- Di?n t?ch c?n h?: t? 62m2 ? 266m2
- T?ng s? v?n ??u t?: 1200 t? ??ng
- Kh?i c?ng: Qu? II/2016
- Ho?n th?nh: n?m 2018
 
TI?N ?CH HO?N H?O MARRIOTT ?? N?NG

 

Kh?ch s?n MARRIOTT ?? N?NG ???c x?y d?ng theo ti?u chu?n 5 sao khi trang b? ??y ?? m?i ti?n ?ch hi?n ??i nh?:

Nh? hang, s?nh ti?c, b? b?i, trung t?m th??ng m?i, spa ch?m s?c s?c ??p,? h?a h?n s? l? l?a ch?n hang ??u c?a gi?i th??ng l?u v? kh?ch du l?ch cao c?p.
[/size][/color]
THI?T K? C?N H? HI?N ??I JW MARRIOTT ?? N?NG

 

Khu c?n h? ??ng c?p Marriott Executive Apartments ???c b? tr? x?y d?ng t? t?ng 6 - 35.
V?i t?ng s? 268 c?n h? c? di?n t?ch t? 65m2 ? 228m2 ( 2 ? 4 ph?ng ng? ) ??p ?ng m?i nhu c?u v? nh? ?.
Ngh? d??ng c?a c?c doanh nh?n th?nh ??t, c?p gia ??nh tr? hay gia ??nh c? nhi?u th? h? c?ng chung s?ng ?ang t?m ch?n ?? t?n h??ng cu?c s?ng ??ng ngh?a.
[/size][/color]
GI? B?N C?N H? MARRIOTT ?? N?NG

- ?ang ???c c?p nh?t....

( Gi? b?n chung c? Marriott ?? N?ng tr?n ?? bao g?m thu? VAT + Full n?i th?t ti?u chu?n 5 sao )

TI?N ?? THANH TO?N CHUNG C? MARRIOTT ?? N?NG


??T 1Thanh to?n 25% gi? tr? c?n h? ngay sau khi k? H?MB

??T 2Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y d?ng ??n t?ng 8

??T 3Thanh to?n 15% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 18

??T 4Thanh to?n 10% khi d? ?n tri?n khai x?y ??n t?ng 25

??T 5Thanh to?n 10% khi tri?n khai x?y d?ng xong ph?n th?

??T 6Thanh to?n 20% khi nh?n b?n giao c?n h?

??T 7Thanh to?n 5% c?n l?i khi nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u


( Th?ng tin tr?n ch? mang t?nh ch?t tham kh?o ch?a c? x?c th?c ch?nh th?c )

http://marriottdanang.vn/jw-marriott-da-nang.html

Hotline : 0918196889

หน้า: [1]

กรุณากด Like เพจ http://www.facebook.com/HiKiddy เพื่อติดตามข่าวสารอัพเดทจากทีมงานแอดมิน
*** หากมีปัญหาสงสัยกรุณาอ่านกฎของกลุ่มนี้อย่างละเอียด http://kid-dy.com/index.php/topic,5566 ***ผู้สนับสนุน

ของเล่นเด็ก
ของเล่นไม้
ของเล่นผ้า
หนังสือเด็ก


ตลาดนัดแม่และเด็ก
เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
สินค้าแม่และเด็ก
แม่และเด็ก


พัฒนาการเด็ก
คู่มือเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกวิถีพุทธ
การดูแลทารก


เสื้อผ้าเด็ก
ของเล่นเสริมพัฒนาการ
ประเพณีไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา

how to add a hit counter to a website