ของเล่นเสริมพัฒนาการ คู่มือเลี้ยงลูก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - jimmytung003

หน้า: [1]
1
LINH KI?N LAPTOP - S?A LAPTOP - V? SINH LAPTOP  GI? R?, UY T?N BAO H?NH ? HCM
 - Hienlaptop chuy?n v? laptop : c?p m?n h?nh laptop[/b] v?i s?n ph?m ch?nh h?ng, ch?t l??ng, b?o h?nh 12 th?ng, gi? r?. ??m b?o uy t?n, ch?t l??ng cam k?t tr?n t?ng d?ch v? m? ch?ng t?i cung c?p. Ch? ?? b?o h?nh, h?u m?i d?i l?u cho qu? kh?ch an t?m s? d?ng v?i ch?t l??ng t?t nh?t m? ch?ng t?i cung c?p.
 
 V?i ???i ng? nh?n vi?n c?ng ty tr?, nhi??t ti?nh, n?ng ??ng trong c?ng vi??c, ???y nhi??t huy??t v??i ngh??
 - ????c ?a?o ta?o t?? nhi??u tr???ng n??i ti??ng IT ?? Vi??t Nam, ???c bi??t ???c ??o t?o hu?n luy?n chuy?n s?u
 - Nga?nh ngh?? cty hoa?t ???ng g??m
 + Ph?n ph??i linh ki??n laptop
 + S??a ch??a ba?o tri? laptop
 + Ba?o tri?, thi c?ng h?? th??ng ma?y ti?nh, ma?y v?n pho?ng
 + T? v??n mua ba?n ca?c sa?n ph??n ma?y ti?nh, thi??t bi? s??....
 + ?a?o tao chuy?n giao c?ng ngh?? s??a ch??a laptop, pc......
 Ph??ng ch?m la?m vi??c cu?a c?ng ty Hienlaptop.com
 - Nhi??t ti?nh n?ng ???ng
 - H???ng ???n kha?ch ha?ng la? ng???i co? l??i, lu?n lu?n ?a?m ba?o s?? ha?i lo?ng cho quy?  kha?ch ha?ng
 - Chuy?n m?n ngh?? nghi??p v??ng ch??c
 - Lu?n ?a?m ba?o m?i tr???ng la?m vi??c chuy?n nghi??p, kha?ch quan
 Ph??ng ch?m di?ch vu?, s??a ch??a, ba?o tri? ca?c thi??t bi? s??, laptop, pc , thi??t bi? v?n pho?ng
 + B?o ??ng gi?, ??ng b?nh.
 + B?o h?nh nghi?m t?c : nhanh, t?t, kh?ng t?nh ph?.
 + Th?i gian s?a ch?a t?i ?a ??i v?i m?i lo?i thi??t s?, laptop, pc, ma?y v?n pho?ng....
 + Cam k?t ??m b?o t?nh tr?ng nguy?n v?n mo?i thi??t bi? s??a ch??a ta?i cty
 + Cam k?t b?o v? d? li?u c? nh?n m?t c?ch tuy?t ??i.
 + Ho?n l?i chi ph? s?a ch?a n?u thi?t b? ?? s?a t?i c?ng ty ph?i b?o h?nh l?i ?? s?a qu? 3 l?n, ho?c kh?ng kh?c ph?c ???c.
 + Cam k?t h? tr? t? 50% ??n 100% chi ph? s?a ch?a trong 1 n?m ??i v?i m?y ?? s?a t?i t?i c?ng ty
 S?a ch?a v? cung c?p linh ki?n c?c d?ng m?y: Apple, Hp, Dell, IBM, Lenovo, Acer, Compaq, Nec, Fujitsu, Toshiba, Sharp, Gateway, Emachines, ECS , Gericom. Giao nh?n m?y ??n t?n tay kh?ch ha?ng.
LINH KI?N MACBOOK - S?A MACBOOK - V? SINH MACBOOK GI? T?T NH?T CH?NH H?NG, C? B?O H?NH
 - Ch?ng t?i ch?ng nh?ng ch? c? ??i ng? v? Laptop m? c?n c? ??i ng? chuy?n ri?ng bi?t v? Macbook, Hienlaptop chuy?n v? Macbook nh?ng l?nh v?c nh?: linh ki?n macbook l? nh?ng l?nh v?c v? h?ng ??u v? Macbook ? HCM c?a c?ng ty ch?ng t?i v?i ch?t l??ng h?ng ch?nh h?ng, gi? r?, b?o h?nh 12 th?ng cho t?ng linh ki?n, d?ch v? ch?ng t?i cung c?p.
 
 Khi chi?c Macbook c?a b?n b? l?i kh?ng coi ???c Webcam => ch?ng t?i s? kh?c ph?c
 H??ng: C?i ??t l?i h? ?i?u h?nh ho?c driver - kh?c ph?c ph?n c?ng ho?c ph?n m?m li?n quan
 Wc (webcam) ng?y nay ?? tr? th?nh m?t b? ph?n kh?ng th? thi?u ??i v?i ng??i d?ng laptop. N? gi?p k?t n?i nh?ng ng??i d?ng laptop ??n g?n nhau h?n. V?i m?t chi?c laptop ?? c? s?n t?nh n?ng wc, b?n c? th? tha th? chat video c?ng ng??i th?n ? c?ch xa c? n?a v?ng tr?i ??t, b?n c? th? tham gia m?t cu?c h?p d? b?n kh?ng c? m?t ? ???
 ?Nh?ng chi?c laptop Macbook ???c ??nh gi? cao v? t?nh n?ng c?a wc, v?i ?? ph?n gi?i t??ng ??i t?t, wc c?a Macbook mang ??n cho ng??i d?ng nh?ng h?nh ?nh ch?n th?c.?
   Kh?ng s? d?ng ???c wc v?n ?ang l? m?t ?i?u b?c b?i v?i nhi?u ng??i d?ng Macbook. C?ng nh? nhi?u b? ph?n kh?c, wc c?a Macbook c? th? b? l?i do sai s?t ? ph?n m?m ho?c ph?n c?ng.
   Nh?ng sai s?t trong ph?n m?m nh? do l?i t? h? ?i?u h?nh, l?i driver? b?n c? th? t? kh?c ph?c nhanh ch?ng b?ng c?ch c?i ??t l?i h? ?i?u h?nh ho?c c?i ??t l?i driver, s? d?ng c?c ph?n m?m ?? kh?i ??ng wc.
   Nh?ng l?i ? ph?n c?ng nh? ch?y m?ch ??n, ??t d?y c?p c?a wc Macbook th? b?n c?n ??n s? h? tr? c?a c?c k? thu?t vi?n chuy?n nghi?p.
  Trung t?m hienlaptop l? m?t trong nh?ng ??a ch? s?a wc Macbook nhanh ch?ng t?i th?nh ph? H? Ch? Minh.
  ??n v?i trung t?m, b?n ch? c?n t? 30 ??n 60 ph?t ?? c?c chuy?n vi?n c?a trung t?m gi?p b?n h?i ph?c l?i wc Macbook b? h?ng.
  Trung t?m nh?n kh?c ph?c c?c s? c? wc kh?ng ho?t ??ng ho?c wc c? ho?t ??ng nh?ng ch?t l??ng h?nh ?nh k?m, t?i m?.
  Sau khi ho?n th?nh vi?c s?a ch?a t?i trung t?m SuaMac.com, wc Macbook c?a b?n s? ho?t ??ng l?i ???c b?nh th??ng, h?i ph?c ?? s?ng v? ?? s?c n?t c?a wc.
  Chi ph? s?a wc Macbook s? ???c k? thu?t vi?n th?ng b?o r? r?ng tr??c khi ti?n h?nh s?a ch?a.
  M?c gi? s?a Macbook t?i trung t?m SuaMac.com lu?n ???c kh?ch h?ng ??nh gi? l? kh? r? so v?i nhi?u trung t?m kh?c, ??y l? m?c gi? h?p l? d?nh cho m?t d?ch v? ??m b?o ch?t l??ng.
  Trung t?m cam k?t kh?ng thay ??i m?c gi? sau khi s?a ch?a xong.
  Wc Macbook tuy l? m?t thi?t b? ngo?i vi c?a Macbook, n? kh?ng ?nh h??ng ??n vi?c Macbook c? ho?t ??ng hay kh?ng nh?ng ??y l? m?t t?nh n?ng ti?n d?ng c?a Macbook n?u thi?u ?i n?, m?t s? ?ng d?ng ti?n ?ch c?a Macbook c?ng s? b? h?n ch?.
   Th?i gian s?a wc Macbook kh?ng l?u v? chi ph? s?a ch?a c?ng kh?ng h? cao, v? v?y b?n h?y mang chi?c Macbook c?a m?nh ?i kh?c ph?c c?c s? c? v? wc ?? gi?p chi?c Macbook c? th? h?i ph?c ho?n to?n c?c t?nh n?ng v??t tr?i nh? ban ??u.
 Hienlaptop vinh h?nh ???c ph?c v? qu? kh?ch
 M?i th?ng tin li?n l?c hay g?p ? v? ch?ng t?i, xin vui l?ng g?i: (028)66 8485 14 (b? ph?n CSKH)
 Ho?c website: hienlaptop.com
NGO?I RA, CH?NG T?I C?N C? M?T S? S?N PH?M GIA C?NG CH?T L??NG CAO NH?: ph?c h?i pin macbook  gi? t?t s? 1 th?nh ph? H? Ch? Minh v? gi? c? ch?t l??ng v? d?ch v?. V?i nhi?u n?m trong d?ch v? gia c?ng s?n ph?m, hienlaptop.com d?n kh?ng ??nh ?u th?, ??a v? ? S?i G?n v? ch?t l??ng, v? gi? c?, v? b?o h?nh h?ng ??u ? khu v?c H? Ch? Minh. M?i d?ch v? ch?ng t?i ??u c? ??i ng? test ki?m tra k? c?ng r?i m?i b?n giao v? b?o h?nh 12 th?ng cho t?ng s?n ph?m d?ch v? c?a Hienlaptop.com cung c?p.
 
 V?i vi?c l?m ch? nhi?u c?ng ngh? v? thi?t b? hi?n ??i, ?i ??u trong ng?nh pin, c?ng v?i ??i ng? K? s? tay ngh? cao, nhi?u n?m kinh nghi?m, nghi?n c?u v? ?C?ng ngh? s?n xu?t pin laptop? c?a t?t c? c?c h?ng m?y t?nh. Ch?ng t?i x? l? th?nh c?ng t?t c? c?c tr??ng h?p pin laptop b? kh?ng s?c, s?c kh?ng ??y, kh?ng nh?n pin ho?c pin bi chai cell. Ngo?i ra ch?ng t?i c?n c? cung c?p linh ki?n thay pin laptop gi? s?.
Hienlaptop.com - C?ng ty TNHH Hi?n Laptop
 82 ???ng s? 3, Ph??ng 9, Q.G? V?p, TP.HCM (308 C?y Tr?m r? v?o)
 CHUY?N LAPTOP V? MACBOOK S? 1 HCM

2
C?NG TY TNHH HI?N LAPTOP
??a ch?: 82 ???ng s? 3, Ph??ng 9, Qu?n G? V?p, TP.HCM
Ph?ng KD: (08)66 8485 12 - Ph?ng KT: (08)66 8485 14
Di ??ng: 0906 7575 41 ? 0903 045 640
CH?NG T?I CHUY?N LINH KI?N MACBOOK - S?A MACBOOK - V? SINH MACBOOK GI? T?T NH?T CH?NH H?NG, C? B?O H?NH
Hienlaptop l? m?t trong nh?ng c?ng ty ??u ti?n, ti?n phong v? l?nh v?c Macbook t?i tphcm, ??c bi?t l?nh v?c nh?: s?c Macbook
[/color] l? nh?ng l?nh v?c v? h?ng ??u v? Macbook ? HCM c?a c?ng ty ch?ng t?i ?? ???c ??ng ??o kh?ch h?ng, qu? c?ng ty tin t??ng l?a ch?n trong nhi?u n?m qua.

Nh?ng l? do t?o n?n uy t?n c?a hienlaptop.com khi s?a ch?a macbook TPHCM.
Kh?ng m?t qu? nhi?u th?i gian ?? s?a m?y, m?y ???c b?o qu?n chu ??o trong qu? tr?nh s?a.
Ch?t l??ng s?a ch?a macbook air lu?n ???c kh?ch h?ng ??nh gi? cao, an to?n v? uy t?n, lu?n c? tr?ch nhi?m v?i kh?ch h?ng.
Chi ph? s?a ch?a macbook air r? nh?t t?i TP HCM.
Linh ki?n thay th? lu?n ch?nh h?ng 1000% v? zin theo ??ng m?y.
Th?i gian b?o h?nh v? b?o d??ng m?y l?n ??n 36 th?ng.
D?ch v? thay th? linh ki?n Macbook Air t?i hncom ??m b?o
??m b?o linh ki?n Macbook Air ch?nh h?ng: nh?ng linh ki?n ???c thay th? cho Macbook air nh?:  m?n h?nh, loa, trackpad,.. ??u l? h?ng ch?nh h?ng Apple s?n xu?t.
??m b?o ch?t l??ng: ??i ng? nh?n vi?n gi?u kinh nghi?m c?ng s? ??m b?o ch?t l??ng khi s?a ch?a Macbook Air v?i quy tr?nh r? r?ng, c? th?.
??m b?o gi? c?: V?i m?c gi? t?t nh?t, r? nh?t, hienlaptop.com t? v?n gi? c? tr??c khi qu? kh?ch quy?t ??nh thay th? linh ki?n.
??m b?o th?c hi?n ??ng quy tr?nh thay th? v? s?a ch?a theo chu?n Apple v?i th?i gian ch? t? 30- 45 ph?t.
D?ch v? B?o h?nh: b?n s? ???c b?o h?nh linh ki?n l?n ??n 36 th?ng khi ti?n h?nh thay th? v? s?a ch?a Macbook t?i hienlaptop.com.
Hy v?ng v?i d?ch v? s?a ch?a v? thay th? linh ki?n Macbook air c?a hienlaptop.com s? l?m b?n h?i l?ng. V? v?y, h?y nhanh ch?ng ??n hienlaptop.com ?? ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t nh?!

KH?NG NH?NG TH?, CH?NG T?I C?N CHUY?N C?C L?NH V?C V? LAPTOP UY T?N B?O H?NH ? HCM
- Hienlaptop chuy?n v? laptop v?i c?c d?ch v? ???c nhi?u ng??i bi?t ??n: s?c laptop uy t?n nh?t, ch?t l??ng nh?t, gi? r? nh?t HCM.

B?n ?ang c? nhu c?u n?ng c?p laptop hay ho?c b?n mu?n mua linh ki?n laptop gi? r? ch?nh h?ng t?i TP.H? Ch? Minh. Nh?ng ?i?u lo ng?i l? b?n kh?ng bi?t ??n c?a h?ng n?o cho t?t, b?n ??ng qua lo l?ng ch?ng t?i c?a h?ng Laptop c?:  linh ki?n laptop ch?nh h?ng gi? r? Hi?n Laptop ? H? Ch? Minh. Linh ki?n ch?nh h?ng, ch?t l??ng ???c bao test ??i tr? n?u b? l?i v? ???c b?o h?nh ch?nh h?ng d?i l?u cho qu? kh?ch an t?m.
C?a h?ng Laptop c? Hi?n l? c?a h?ng kinh doang trong l?nh v?c laptop v? linh ki?n laptop ch?nh h?ng uy t?n hi?n nay. T? m?c ?? t? v?n ??n ch?t l??ng s?n ph?m r?t chuy?n nghi?p. Do ?? b?n ho?n to?n c? th? y?n t?m mua h?ng t?i c?a h?ng c?a ch?ng t?i.
Chuy?n b?n linh ki?n laptop gi? r? : ram, ? c?ng, cpu, vga?
Thay linh ki?n laptop m?i ch?nh h?ng, thay b?n ph?m laptop, thay pin laptop, h?n b?n l? laptop, thay m?n h?nh m?i - c?, V? sinh laptop l?y li?n?
HI?N LAPTOP TH??NG HI?U V? LAPTOP - MACBOOK H?NG ??U T?I TPHCM

3
quangcaogroup.com chuy?n d?ch v? qu?ng c?o uy t?n, ch?t l??ng
[/size]CHUY?N C?C D?CH V? XIN GI?Y PH?P QU?NG C?O UY T?N - NHANH CH?NG T?I TPHCM

Khi b?n mu?n s? d?ng b?ng r?n, bi?n hi?u qu?ng c?o cho chi?n d?ch qu?ng c?o c?a m?nh, b?n bu?c ph?i xin gi?y ph?p x?y d?ng c?ng tr?nh qu?ng c?o. C?ng ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Gi?i Tr? Ruby ch?ng t?i cung c?p d?ch v? xin gi?y ph?p x?y d?ng ??n gi?n, nhanh ch?ng v? uy t?n nh?t th? tr??ng tphcm hi?n nay.
D?ch v? xin gi?y ph?p uy t?n nh?t th? tr??ng
Gi?y ph?p x?y d?ng c?ng tr?nh qu?ng c?o l? gi?y ph?p n?m trong danh m?c h? s? th?ng b?o sa?n ph??m qua?ng ca?o tr?n ba?ng qua?ng ca?o, b?ng-r?n.  C?c tr??ng h?p ph?i xin gi?y ph?p c?ng tr?nh qu?ng c?o g?m c?:
X?y d?ng m?n h?nh chuy?n qu?ng c?o ngo?i tr?i c? di?n t?ch m?t m?t t? 20 m2 tr? l?n
X?y d?ng bi?n hi?u, b?ng qu?ng c?o c? di?n t?ch m?t m?t tr?n 20 m2 g?n v?o c?ng tr?nh x?y d?ng c? s?n.
B?ng qu?ng c?o ??ng ??c l?p c? di?n t?ch m?t m?t t? 40 m2 tr? l?n.

L?u ?: Vi?c xin gi?y ph?p treo b?ng r?n ph?i tu?n theo quy ho?ch v? qu?ng c?o c?a ??a ph??ng.
C?ng ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Gi?i Tr? Ruby ch?ng t?i v?i nhi?u n?m xin gi?y ph?p v?i m?i quan h? r?ng trong h? th?ng ch?nh quy?n s? gi?p qu? kh?ch h?ng mu?n qu?ng c?o, l?p ??t b?ng hi?u ngo?i tr?i xin ph?p qu?ng c?o b?ng hi?u th?t nhanh ch?ng v? uy t?n nh?t.
??A CH? IN POSTER QU?NG C?O T?I TPHCM UY T?N, CH?T L??NG
Ng?y nay c? r?t nhi?u s?n ph?m m?i ???c t?o ra ?? ??p ?ng nhu c?u ng?y c?ng cao c?a ??i s?ng con ng??i. Do ?? vi?c qu?ng b? s?n ph?m ??ng vai tr? h?t s?c quan tr?ng. V?y
in poster ? ??a ch? n?o uy t?n, ch?t l??ng?

??n v?i Qu?ng c?o group kh?ch h?ng s? ???c tr?i nghi?m d?ch v? in poster qu?ng c?o t?i tphcm ch?t l??ng, ho?n h?o t? kh?u t? v?n, thi?t k? file cho ??n l?a ch?n ch?t li?u, m?u s?c in ph? h?p.
??i ng? in ?n c? tay ngh? cao, gi?i chuy?n m?n c?ng h? th?ng m?y m?c ti?n ti?n, hi?n ??i ???c nh?p kh?u nguy?n chi?c t? Nh?t B?n. D?ch v? in poster qu?ng c?o t?i Qu?ng c?o group ??m b?o th?i gian nhanh ch?ng cho kh?ch h?ng nh?ng v?n ch?t l??ng.

N?u c? nhu c?u in poster hay xin gi?y ph?p qu?ng c?o t?i tphcm h?y ??n v?i Qu?ng c?o group b?n nh?. Qu?ng c?o group lu?n l?m h?i l?ng m?i kh?ch h?ng. B?n c? th? t? truy c?p qua website http://quangcaogroup.com ?? bi?t th?m th?ng tin chi ti?t.
???? ??a ch?: 116 H?ng V??ng, ph??ng 9, Qu?n 5, H? Ch? Minh
?S? ?i?n tho?i: 0934 626 052 ( Mr. C?ng)
? Gmail: congtran.ad@gmail.com
???? Website: www.quangcaogroup.com

หน้า: [1]

กรุณากด Like เพจ http://www.facebook.com/HiKiddy เพื่อติดตามข่าวสารอัพเดทจากทีมงานแอดมิน
*** หากมีปัญหาสงสัยกรุณาอ่านกฎของกลุ่มนี้อย่างละเอียด http://kid-dy.com/index.php/topic,5566 ***ผู้สนับสนุน

ของเล่นเด็ก
ของเล่นไม้
ของเล่นผ้า
หนังสือเด็ก


ตลาดนัดแม่และเด็ก
เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
สินค้าแม่และเด็ก
แม่และเด็ก


พัฒนาการเด็ก
คู่มือเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกวิถีพุทธ
การดูแลทารก


เสื้อผ้าเด็ก
ของเล่นเสริมพัฒนาการ
ประเพณีไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา

how to add a hit counter to a website