ของเล่นเสริมพัฒนาการ คู่มือเลี้ยงลูก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - abc160561b1

หน้า: [1]
1
รองเท้าเด็ก / Si?u Th? N?i Th?t
« เมื่อ: มกราคม 12, 2018, 11:16:56 AM »

2
บทความน่าสนใจ / Si?u Th? N?i Th?t
« เมื่อ: มกราคม 12, 2018, 02:20:16 AM »

3
คาร์ซีท รถเข็นเด็ก / ??c - Qu?c gia c? t?m h? chi?u quy?n l?c nh?t th? gi?i
« เมื่อ: มกราคม 11, 2018, 05:41:54 PM »
Theo ??, ng??i s? h?u h? chi?u c?a ??c c? th? t?i 177 qu?c gia c?n visa. ??y l? n?m th? 5 ??c gi? ???c danh hi?u n?y.

X?p ? v? tr? th? 2, r?t s?t n?t l? Singapore khi h? chi?u c?a n??c n?y c? th? ?i t?i 176 qu?c gia. C?c v? tr? ti?p theo l? ?an M?ch, Ph?n Lan, Ph?p, Italy... C?ng trong b?ng x?p h?ng n?y, Vi?t Nam ??ng ? v? tr? 88 khi ng??i d?n c? th? ?i l?i d? d?ng t?i 47 qu?c gia.

N?u b?n mu?n mua h?ng x?ch tay ??c th? click v?o ??y http://hangxachtayduc365.com/

4
Ng?

?i ??p ? ?? H?Hen Nie xu?t s?c gi?nh ng?i Hoa h?u Ho?n v? Vi?t Nam 2017. Hai qu?n qu?n Vietnam's Next Top Model Ho?ng Th?y v? M?u Th?y gi?nh hai ng?i v? ? h?u c?a cu?c thi n?y.

K?t qu? cu?c thi Hoa h?u Ho?n v? Vi?t Nam 2017:

Hoa h?u Ho?n v? Vi?t Nam 2017: H?Hen Nie

Chi?n th?ng b?t ng? c?a H?Hen Nie

Chi?n th?ng b?t ng? c?a H?Hen Nie

? h?u 1: Ho?ng Th? Th?y

? h?u 2: Ng

 

??i ??p M?u Th?y

22h25?: Hoa h?u Ph?m H

 

??ng c? ph?n tr?nh di?n catwalk quy?n r? tr??c khi ng??i k? v? ???c x??ng t?n.

22h19?: C?c gi?i ph?

 

???c c?ng b?. Ng??i ??p Bitcoin t?i n?ng Ho?ng H?i Thu (SBD 106 ). Ng??i ??p ?nh: Nguy?n Th? Ng?c N? (SBD 346). Ng??i ??p ?o d?i: M? Duy?n (SBD 414).

Ng

 

??i ??p bi?n: H?Hen Nie (SBD 424). Ng??i ??p th?n thi?n Nguy?n Th? Ng?c Anh (SBD 303). Ng??i ??p th? thao: Hu?nh Th? C?m Ti?n (SBD 332). Ng??i ??p ???c y?u th?ch nh?t: Ho?ng Th? Th?y (SBD 404).

22h18?: D?n th? sinh tr?nh di?n v?i nh?c n?n l? ca kh?c V

 

??ng mi?n thi?n th?n (ca s? Mai Ti?n D?ng).

22h8?: Top 3 ng

 

??i ??p nh?t b??c v?o ph?n thi ?ng x? v?i c?ng m?t c?u h?i.

Ng

 

??i ??u ti?n b??c v?o ph?n thi ?ng x? l? H?Hen Nie. V?i c?u h?i: ?h?y chia s? cho ch?ng t?i v? d? ?n c?ng d?ng m? b?n d? ??nh th?c hi?n?, c? ??p: ?Khi tr? th?nh HHHVVN nh?ng ?i?u t?i mu?n l?m nh? sau: Tr??c ti?n l? gi?p ?? c?c tr? em m? c?i ? B?o L?c, n?i ??y t?i ??ng c?m v?i m?i tr? em b? b? r?i. ?i?u th? 2 l? nh?ng ng??i ph? n?. Th? 3 l? nh?ng ng??i b? nhi?m HIV v? ??y l? nh?ng ng??i c?n ??ng c?m v?i h?. T?i l? Hoa h?u t?i c?n ??ng c?m v?i h? ?? cu?c s?ng t?t ??p h?n?.

M?u Th?y chia s?: ?Tr

 

??c ??y th?ng 12 Th?y c? t? ch?c d? ?n ?Qu?n ?o c?a b?n - t??ng lai c?c em?, Th?y l?n ph?a B?c mi?n n?i c? tr?i nghi?m tuy?t v?i, ??ng c?m v?i n?i ?au v?i b? con ? ??y. N?u h?m nay Th?y ??ng quang, v?i c??ng v? c?a m?nh, Th?y s? c? c? h?i th?c hi?n nhi?u chuy?n ?i h?n n?a. Tuy nhi?n, v??ng mi?n c? ???c hay kh?ng th? nh?ng d? ?n ?? v?n ???c th?c hi?n v? Th?y mong c? ???c s? ?ng h? c?a t?t c? m?i ng??i?.

C?n Ho?ng Th?y, c? t? tin n?i: ?

 

??i v?i b?n th?n Th?y, Th?y r?t quan t?m ??n v?n ?? gi?o d?c. B?i Th?y c? ???c h?m nay l? nh? s? gi?o d?c c?a b? m?, th?y c?. Bao l?u nay, Th?y ?p ? d? ??nh m? m?t ng?i tr??ng ??o t?o nh?n c?ch cho c?c em c? ho?n c?nh kh? kh?n. Ho?ng Th?y t?ng s?ng trong ho?n c?nh kh?ng t?t. Gi?o d?c s? t?o n?n s? thay ??i cho Vi?t Nam v? th? gi?i. M?t Hoa h?u ph?i ?em nh?ng thay ??i t?ch c?c ??n c?ng ??ng?.

22h05?: MC c?ng b? Top 3 ng

 

??i ??p nh?t chung k?t Hoa h?u Ho?n v? Vi?t Nam 2017 ?? l?: H?Hen Nie, M?u Th? Thanh Th?y, Ho?ng Th? Th?y.

22h: Nh?n kh?ng kh? c?a nh?ng ng?y

 

??u n?m m?i, Ph??ng Vy, D??ng Tri?u V?, Mai Ti?n D?ng, Giang H?ng Ng?c c?ng d?nh t?ng cho kh?n gi? m?t m?n qu? ??c bi?t khi k?t h?p c?ng nhau qua li?n kh?c xu?n. ??y c?ng l? l?n ??u ti?n 4 gi?ng ca n?y c?ng nhau xu?t hi?n tr?n m?t s?n kh?u.

21h48?: 5 ng

 

??i ??p nh?t b??c v?o ph?n thi ?ng x?.

Xem th?m: http://dantri.com.vn/giai-tri/an-ninh-that-chat-truoc-gio-g-chung-ket-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2017-20180106194018013.htm

5
พรีออเดอร์สินค้าเด็ก / B?n gh? ph?ng ?n
« เมื่อ: มกราคม 10, 2018, 12:13:30 PM »
B?n gh? ph?ng ?n l? m?n ?? n?i th?t kh?ng th? thi?u khi thi?t k? n?i th?t. N? kh?ng nh?ng l? kh?ng gian qu?y qu?n ?m c?ng c?a nh?ng th?nh vi?n trong gia ??nh m? c?n mang t?nh th?m m? cao, ?em l?i t?nh m? quan cho kh?ng gian n?i th?t.

Nh?ng m?u b?n ?n hi?n nay ???c thi?t k? theo nhi?u xu h??ng v? phong c?ch n?i th?t kh?c nhau, ?em ??n s? ch?n l?a ?a d?ng cho kh?ch h?ng. Tuy nhi?n, n? c?ng g?y m?t s? tr? ng?i cho vi?c ch?n l?a thi?t k? ph? h?p v?i kh?ng gian n?i th?t. Nha khoa

6
ของใช้เด็ก / T?ch c?c tr?ng r?ng
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2017, 07:32:18 AM »
Th?nh ph? H? N?i hi?n c? h?n 31% ng??i di c? ch?a ??ng k? h? kh?u th??ng tr?/t?m tr?. ?i?u n?y khi?n ng??i di c?, trong ?? c? n? lao ??ng (L?) di c? g?p nhi?u kh? kh?n trong vi?c ti?p c?n c?c tr??ng c?ng l?p cho con c?i h?c h?nh, vay v?n v? ti?p c?n d?ch v? x? h?i; h?a nh?p t?i n?i sinh s?ng?


Ph?t tri?n h?p t?c x?: G?p ph?n h?n ch? lao ??ng di c?

ASEAN chung s?c 10 n?m d?t ??o b?o h?? cho lao ??ng di c?


?? l? v?n ?? ???c ??t ra t?i ch??ng tr?nh t?ng k?t d? ?n ?C?i thi?n ?i?u ki?n s?ng v? g?p ph?n n?ng cao quy?n n?ng c?a n? L? di c? t?i H? N?i? di?n ra ng?y 26/12.
?i?u ki?n s?ng v? l?m vi?c c?a n? L? di c? c?n g?p nhi?u kh? kh?n. ?nh DA
Nhi?u ng??i chung 1 c?nh ng?

Ch? Nguy?n Th? Thoa, qu? Nam ??nh cho bi?t, ch? di c? l?n H? N?i ???c 18 n?m. Cu?c s?ng c?a n? L? di c? l? ph?i s?ng xa gia ??nh, ? th?nh ph? kh?ng quen n?n nhi?u ng??i t? ti, kh?ng quan h? v?i ai, ai m??n g? c?ng l?m m?c cho c?c ch? h?ng ?p l?m qu? gi?, v??t qu? s?c L? nh?ng v?n ph?i g?ng m?nh ch?u ??ng v?i mong mu?n c? ti?n v? trang tr?i cho gia ??nh.

Nhi?u n? L? di c? tr??c kia ch?a ???c x? h?i quan t?m d? b? l?a ti?n, l?a ng??i; kh?ng ???c ti?p c?n v?i d?ch v? x? h?i thi?t y?u n?n khi x?y ra v??ng m?c kh?ng bi?t nh? ai, c?ng kh?ng d?m ra ph??ng tr?nh b?o v? kh?ng hi?u v? ph?p lu?t. Nhi?u ch? em ?m ?au b?nh t?t kh?ng c? th? B?o hi?m y t? (BHYT) n?n kh?ng d?m ?i b?nh vi?n.Ch?nh v? th?, kh?ng ?t n? L? di c? g?p ph?i v?n ?? s?c kh?e, s?c kh?e sinh s?n, s?c kh?e t?nh d?c d?n ??n ?nh h??ng t?m l?.

?Ban ng?y ph?i l?m vi?c v?t v? nh?ng t?i ??n nhi?u n? L? di c? l?i ph?i ? trong khu nh? ? chu?t, ?m ??t mu?i b?, m?a h? ch?u n?ng b?c ng?t ng?t, m?a m?a th? ?m ??t, qu?n ?o lu?n ph?i m?c trong t?nh tr?ng c?n ?m n?n th??ng xuy?n b? ?m?, ch? Thoa bu?n r?u n?i.

Ch? Tr?n Th? M?, qu? Nam ??nh l?n H? N?i ???c 12 n?m, l?c m?i l?n kh?ng c? ch? ?, ch? b?n h?ng ph?i ch?y v?y xin ng??i kh?c, ch? nh? th??ng t?nh cho thu? l?i. T? ??y c?ng vi?c d?n ?n ??nh nh?ng xa qu?, su?t ng?y quanh qu?n b?n ph?n th?t ? ch? ho?c trong c?n ph?ng tr? ch?t h?p, ch? M? kh?ng quen bi?t, giao l?u v?i h?ng x?m, khi c? vi?c kh?ng bi?t ph?i chia s? v?i ai.

?Kho?ng 2 th?ng tr??c ch?ng t?i b? tai n?n xe m?y khi tham gia giao th?ng, b?c s? ki?m tra v? k?t lu?n b? ?au ph?n m?m, g?y 6 chi?c r?ng r?i cho v? nh? theo d?i th?m. Do kh?ng c? th? BHYT n?n qua 1 ??m gia ??nh ?? ph?i n?p 6 tri?u ??ng. Kho?ng 2 th?ng sau, ch?ng t?i quay l?i vi?n ch?p X-Quang ?? tr?ng r?ng gi? m?i ph?t hi?n b? g?y x??ng h?m. Khi ??, t?i ?? s?c v? lo l?ng v? kh?ng bi?t ph?i l?m th? n?o?, ch? M? k? l?i.

TS Tr?n Qu?c Tr? - T?ng th? k? Trung ??ng H?i Nghi?n c?u Khoa h?c ??ng Nam ? - Vi?t Nam cho bi?t, L? n?ng th?n ra th?nh ph? th??ng t?m vi?c kh?ng c?n ??n tr?nh ?? h?c v?n, kinh nghi?m v? ? quanh c?c khu ch? l?n, b?n xe hay l?m nh?ng c?ng vi?c theo th?i v? v?i thu nh?p th?p v? kh?ng ?n ??nh.

N? L? di c? th??ng nh?n l?m m?i vi?c t? gi?p vi?c gia ??nh, d?n v? sinh, b?n h?ng rong, thu gom ph? li?u ??n ph? h?, xe ?m? nh?ng ngh? ?ang c? nhu c?u l?n t?i c?c th?nh ph?. Nhi?u L? di c? ch?p nh?n ?i?u ki?n sinh ho?t ?n ? thi?u th?n trong nh?ng khu nh? t?m ch?t ch?i, n?ng n?c v?o m?a h? v? r?t bu?t v? m?a ??ng ?? ti?t ki?m, d?nh d?m ti?n lo cho b?n th?n v? gia ??nh.

D? ?n ? ngh?a

Xu?t ph?t t? nh?ng c?u chuy?n th?c t? c?a c?c n? L? di c?, d? ?n ?C?i thi?n ?i?u ki?n s?ng v? g?p ph?n n?ng cao quy?n n?ng c?a n? L? di c? t?i H? N?i? do t? ch?c B?nh m? Th? gi?i ph?i h?p v?i m?t s? ??n v? t?i tr? ?? ???c tri?n khai t? n?m 2016 t?i 3 ph??ng Ph?c X? (qu?n Ba ??nh); Th?nh Li?t v? ??nh C?ng (qu?n Ho?ng Mai).

B? L? Th? Th?y - Gi?m ??c Trung t?m Nghi?n c?u H? tr? gia ??nh v? Ph?t tri?n c?ng ??ng cho bi?t, v?i s? quan t?m v?o cu?c c?a t?t c? c?c t? ch?c, c?c c?p, c?c ng?nh, sau 2 n?m tri?n khai d? ?n ?? h? tr?1 nh?m ??i t??ng d? b? t?n th??ng c? ?i?u ki?n ???c ti?p c?n b?nh ??ng c?c d?ch v? x? h?i.

D? ?n ?? b?nh ch?n th?nh vi?n, x?y d?ng quy ch? v? th?nh l?p 3 c?u l?c b? (CLB), t? ch?c 54 cu?c sinh ho?t h?ng th?ng t?i 3 ph??ng v?i g?n 1.400 l??t ng??i tham d?. T? ch?c 2 ??t kh?m s?c kh?e ??nh k? h?ng n?m cho th?nh vi?n v? con em trong CLB v?i 66 ng??i ???c th?m kh?m, h? tr? mua BHYT cho 64 th?nh vi?n.

B?n c?nh ??, th?c hi?n d? ?n c?n c?i thi?n ??ng k? thu nh?p h?ng th?ng c?a n? L? di c?, m?c thu nh?p d??i 3 tri?u ??ng gi?m t? 46.5% xu?ng c?n 3.8%; ??c bi?t, thu nh?p t? 7 tri?u ??ng tr? l?n t?ng t? 0.7% l?n 3.8%. V? ??ng k? t?m tr? t?i n?i sinh s?ng, c? chuy?n bi?n r? n?t t? 96.2% kh?ng ??ng k? gi?m c?n 3.8%.

??i v?i v?n ?? tham gia BHYT v? ch?m s?c s?c kh?e t?ng t? 35.4% l?n 92.4% ng??i tham gia BHYT, m?t s? tr??ng h?p kh?ng th? tham gia BHYT t? nguy?n do ch? nh? tr? kh?ng x?c nh?n ??ng k? t?m tr?, ho?c thi?u gi?y t? t?y th?n.

?Nh? c? BHYT do d? ?n h? tr? mua m? gia ??nh t?i ?tho?t ngh?o?, qu? tr?nh kh?m v? ?i?u tr? l?n th? 2 c?a ch?ng t?i may m?n ???c BHYT chi tr? 80% vi?n ph?, n?n gia ??nh ch? ph?i n?p 25 tri?u ??ng?, ch? M? vui m?ng n?i.

B? L? Th? Th?y th?ng tin, th?i gian t?i d? ?ns? k?t n?i c?c c? s? s?n xu?t, kinh doanh, t?o vi?c l?m th?m theo th?i gian linh ho?t ?? gi?p ch? em c?i thi?n thu nh?p nh?: L?m ?? th? c?ng t?i nh?, gi?p vi?c theo gi?. ??ng th?i, quan t?m h? tr? mua BHYT, ch?m s?c s?c kh?e, c?i thi?n ?i?u ki?n s?ng ??i v?i L? n? di c? ngh?o v? con c?i h?. H? tr? c?c th?nh vi?n tham gia c?c ch??ng tr?nh t?n d?ng, gi?p ch? em bi?t ti?t ki?m, ti?u d?ng h?p l? v? c? v?n ?? m? r?ng bu?n b?n, ph?t tri?n kinh t??

8
พี่เลี้ยงเด็ก / 10 m?u Bi?t th? 2 t?ng ki?u Ph?p ??p
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 07:24:09 PM »
vi la 2 t?ng ki?u Ph?p di?n t? s? sang tr?ng, th? h?ng v? xa hoa trong t?ng ???ng n?t ki?n tr?c, b? c?c, m?u s?c v? c?ng n?ng d?ng.
bi?t th? 2 t?ng ki?u Ph?p v?i di?n m?o qua mi?u t? ???c v? th? c?a ch? ??u t? m?t c?ch tinh t? nh?t. C?ng tr?nh tr?i v?i kh?i h?nh vu?ng v?c, m?i v?m l?p ng?i ?? xanh c?a ki?n tr?c c? ?i?n. ?nh: Hoikientrucsuvietnam
Nh?ng m?ng t??ng trang tr? hoa v?n chu?n l? ?i?m c?ng c?a ng?i vi la 2 t?ng. H? c?a ?? nh? xinh kh?ng ch? h?i h?a th? gi?c m? c?n ??ng chu?n ven s?ng Seine ? Paris. ?nh: Betaviet.
H?nh kh?i chu?n m?c, t? l? v?ng trong thi?t k? mang l?i c?i nh?n h?i h?a, g?p ph?n ki?n t?o v? ??p ki?u di?m cho c?n vi la ki?u Ph?p. ?nh:Betaviet.
Gara ?? xe n?i d?i v?i m?t ti?n c?n bi?t th? v??n 2 t?ng t?o c?m gi?c kh?ng l? v? ho?nh tr?ng h?n. Nh?ng m?ng kh?i ki?n tr?c l?n v?i ph?o ch? thi?t k? nh? nh?ng, tao nh?, ?em l?i n?t ??p tr? trung v? hi?n ??i. ?nh: Betaviet.
vi la 2 t?ng ki?u Ph?p ?? l??c b? ho?n to?n chi ti?t c?u k? m? v?n gi? ???c c?c h?nh kh?i t? l? h?i h?a c?ng ???ng n?t hoa v?n uy?n chuy?n. ?nh: Xaydungso.
?? th?ch h?p v?i ?i?u ki?n sinh ho?t hi?n t?i, ki?n tr?c Ph?p ???c c?i c?ch, l??c b?t ?i s? r??m r? kh?ng c?n thi?t, thay v?o ?? l? s? tinh t? h?n trong vi?c s?p x?p hoa v?n. ?nh: Nhadepvn.
Kh?ng c?n ch?t li?u ??t ti?n, s? n?i b?t trong thi?t k? vi la 2 t?ng l? h? lan can v?i nh?ng con ti?n trang tr? tinh x?o. ?nh: Nhadepvn.
H? th?ng c?a s? v? ban c?ng ???c thi?t k? theo l?i cao, h?p, c? h?nh v?m cu?n trang tr? nh? nh?m khi?n ng?i bi?t th? tr?ng hi?n ??i h?n. ?nh:Nhadepvn.
S? sang, ??ng c?p tr?nh b?y trong t?ng ???ng n?t ki?n tr?c. ?nh:Angcovat.
vi la ki?u Ph?p s?ng s?ng b? th? v?i ???ng n?t c? k?nh ??y ngh? thu?t.
[/color]

9
คาร์ซีท รถเข็นเด็ก / 10 m?u Bi?t th? 2 t?ng ki?u Ph?p ??p
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 07:23:08 PM »
vi la 2 t?ng ki?u Ph?p t? s? tr?i qua, th? h?ng v? xa hoa trong t?ng ???ng n?t ki?n tr?c, b? c?c, m?u s?c v? c?ng n?ng d?ng.
vi la 2 t?ng ki?u Ph?p v?i di?n m?o tr?i qua th? hi?n ???c v? th? c?a ch? ??u t? m?t c?ch tinh t? nh?t. C?ng tr?nh n?i tr?i v?i kh?i h?nh vu?ng v?c, m?i v?m l?p ng?i ?? xanh c?a ki?n tr?c c? ?i?n. ?nh: Hoikientrucsuvietnam
Nh?ng m?ng t??ng trang tr? hoa v?n chu?n l? ?i?m c?ng c?a ng?i vi la 2 t?ng. H? c?a ?? nh? xinh kh?ng ch? h?i h?a th? gi?c m? c?n ??ng chu?n ven s?ng Seine ? Paris. ?nh: Betaviet.
H?nh kh?i chu?n, t? l? v?ng trong thi?t k? mang l?i c?i nh?n h?i h?a, g?p ph?n ki?n t?o v? ??p di?m l? cho c?n bi?t th? ki?u Ph?p. ?nh:Betaviet.
Gara ?? xe n?i d?i v?i m?t ti?n c?n bi?t th? v??n 2 t?ng t?o c?m gi?c ?? s? v? ho?nh tr?ng h?n. Nh?ng m?ng kh?i ki?n tr?c l?n v?i ph?o ch? thi?t k? nh? nh?ng, cao nh?, ?em l?i n?t ??p tr? trung v? ???ng ??i. ?nh: Betaviet.
bi?t th? 2 t?ng ki?u Ph?p ?? l??c b? ho?n to?n chi ti?t c?u k? m? v?n gi? ???c c?c h?nh kh?i t? l? h?i h?a c?ng ???ng n?t hoa v?n uy?n chuy?n. ?nh: Xaydungso.
?? hi?p v?i ?i?u ki?n sinh ho?t ng?y nay, ki?n tr?c Ph?p ???c c?ch t?n, l??c b?t ?i s? r??m r? kh?ng c?n thi?t, thay v?o ?? l? s? tinh t? h?n trong vi?c s?p ??t hoa v?n. ?nh: Nhadepvn.
Kh?ng c?n ch?t li?u ??t ti?n, s? n?i tr?i trong thi?t k? bi?t th? 2 t?ng l? h? lan can v?i nh?ng con ti?n trang ho?ng tinh x?o. ?nh: Nhadepvn.
H? th?ng c?a s? v? ban c?ng ???c thi?t k? theo l?i cao, h?p, c? h?nh v?m cu?n trang tr? nh? nh?m khi?n ng?i vi la tr?ng ???ng ??i h?n. ?nh:Nhadepvn.
S? qua, th? h?ng bi?u hi?n trong t?ng ???ng n?t ki?n tr?c. ?nh:Angcovat.
vi la ki?u Ph?p l?ng l?ng b? th? v?i ???ng n?t c? k?nh ??y ngh? thu?t.
[/color]

10
สินค้าแม่และเด็กอื่นๆ / Bi?t th? song l?p ???c c?i t?o ??p ng?t ng?y
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 01:53:47 PM »
Bi?t th? song l?p c? th? c?i t?o th?nh bi?t th? ??n l?p m? v?n gi? ???c s? h?p l? trong ???ng n?t v? ?em l?i hi?u qu? th?m m? cao cho c?n bi?t th? hay kh?ng? C?u tr? l?i s? c? ngay d??i ??y!

Ch?o c?c ki?n tr?c s?, gia ??nh t?i mua 2 c?n bi?t th? song l?p 3 t?ng ? khu TT2 T?y nam Linh ??m- H? N?i ?? x?y th?. T?ng di?n t?ch ??t 360m2 (m?t ti?n 20 m, s?u 18m), t?ng di?n t?ch x?y d?ng 2 c?n 170m2 (m?t ti?n 14m).

Nay ch?ng t?i mu?n gh?p 2 c?n n?y th?nh 1 bi?t th? ??n l?p, theo phong c?ch t?n c? ?i?n. Y?u c?u c?ng n?ng c? th? nh? sau: Ph?ng kh?ch r?ng (kho?ng 10 gh? ??n cho kh?ch), khu b?p ?n, ph?ng gi?p vi?c, gara ? t?, Sinh ho?t chung, ph?ng l?m vi?c, 4 ph?ng ng?, ph?ng th?, s?n ch?i?

Nh? c?c Ki?n tr?c s? t? v?n gi?p c?i t?o 2 bi?t th? gh?p th?nh 1 cho h?p l? v? thi?t k? n?i th?t cho c?c kh?ng gian trong nh?.

Xin c?m ?n c?c anh ch?.

Tr? l?i

Ch?o anh ch?!

Tr?n m?nh ??t kh? ??p c?a gia ??nh, Ki?n tr?c Betaviet ??nh h??ng thi?t k? c?n bi?t th? theo phong c?ch T?n c? ?i?n, c? h?i h??ng ki?n tr?c ch?u ?u r?t thanh tho?t v? tao nh?. C?c m?ng ki?n tr?c vu?ng v?n, m?nh m? k?t h?p v?i nh?ng n?t ki?n tr?c m?m m?i gi?p ??t ???c s? h?p l? trong ???ng n?t, ?em l?i hi?u qu? th?m m? cao cho c?n bi?t th?.

?i?m n?i b?t c?a phong c?ch ch?u ?u m? KTS Betaviet ?ang h??ng ??n l? s? ph?n chia, t?nh to?n ch?nh x?c t? l? c?c kh?i ki?n tr?c, ?? ng?i nh? ??t ???c v? ??p tinh t? v? sang tr?ng.

Ph?i c?nh t?ng th? bi?t th? 3 t?ng t?n c? ?i?n
C?n bi?t th? 3 t?ng T?n c? ?i?n n?y r?t ti?t ch? v? hoa v?n tr?n ph?o ch?. Tr? vu?ng ?p ?? n?u nh?t k?t h?p v?i c?t tr?n ? ban c?ng t?ng 2 t?o th? uy nghi, b? th? cho ng?i nh?. H? c?a k?nh d?ng v?m h?t m?t r?t tho?ng v? s?ng, ??m phong th?i ki?n tr?c tr?i ?u. M?i nh? t?o h?nh ?ng kh?i gi?, gi?p th?ng tho?ng v? ??i l?u kh? trong nh? t?t h?n. C?c m?ng t??ng ?p ?? x?m ? t?ng 2, nh?ng ???ng k? ch? ngang thanh m?nh ? m?t ti?n t?ng 3 gi?p t?o ?i?m nh?n cho t?ng th? c?n bi?t th?.

? Kh?ng gian n?i th?t ???c thi?t k? d?a tr?n quan ?i?m sang tr?ng, tinh t?. M?i kh?ng gian ??u ???c chau chu?t t?i t?ng ???ng n?t.

- Ph?ng kh?ch:

N?i th?t ph?ng kh?ch ???c KTS Betaviet b?y tr? g?n g?ng, sang tr?ng nh?ng v?n v? c?ng ?m c?ng. Gam m?u v?ng nh?t c?a s?n t??ng, r?m trang tr? c?ng c?c chi ti?t ph?o tr?n, t??ng ?n nh?p v?i nhau, t?o c?m gi?c th?n thi?n v?i c?c v? kh?ch ngay t? khi b??c v?o ph?ng.
- Ph?ng b?p ?n:


B?p ?n l? n?i th? hi?n c? t?nh c?a ng??i ph? n? trong gia ??nh, Betaviet ?? l?a ch?n m?u tr?ng s?a cho s?n t??ng v? k? t? b?p, k?t h?p m?u n?u tr?m c?a b? b?n ?n r?t tinh t? v? sang tr?ng

? m?t g?c nh?n kh?c, c?t gi? trang tr? gi?a ph?ng kh?ch v? b?p ?n ki?u n?a k?n n?a h? ???c b?y tr? v? c?ng kh?o l?o
Kh?ng gian c?c ph?ng ng?:


Ph?ng ng? master ???c Betaviet thi?t k? ?em l?i c?m gi?c ?m c?ng, thanh l?ch v?i s?n g? v? ??n ch?m v? h? r?m c?a ??ng nh?t nhau. Ri?ng ph?ng ng? master ???c ?u ti?n b? tr? kh?ng gian c?a ph?ng thay ?? kh? r?ng r?i, v?i b?n trang ?i?m, v? h? t? ?m t??ng v?i s?c ch?a t??ng ??i l?n.M?t sau c?a v?ch ng?n ??m gi?a ph?ng l? b?n trang ?i?m v? kh?ng gian c?a t? ?? ti?n ?ch nh?ng v? c?ng g?n g?ng. V?ch ??u gi??ng kh?ng b?c da m? ???c c?ch t?n v? nh?n b?ng b?c tranh c?ng nh?ng chi ti?t ph?o m?m m?i.

C?ng tr?n kh?ng gian t?ng 2 l? ph?ng ng? d?nh cho c? con g?i nh? mang ??m m?u s?c n? t?nh. H? t? ?m t??ng g?n g?ng, c? b? tr? t? qu?n ?o c?a k?nh l?a hi?n ??i, ph? h?p v?i l?a tu?i.

Ng? con g?i l?n ???c b? tr? tr?n t?ng 3, c?ng theo m?t ng?n ng? chung kh? ??n gi?n nh?ng v? c?ng ?n t??ng
V?i l?i th? ngo?i th?t c? nhi?u c?a s?, c?n ph?ng lu?n tr?n ng?p ?nh s?ng t? nhi?n. Khung c?a s? ???c trang tr? h? r?m m?m m?i, k?t h?p v?i nh?ng b?c tranh ngh? thu?t v? c?ng b?t m?t.

T? s?nh thang ?i l?n tay tr?i l? ph?ng ng? d? ph?ng cho kh?ch. Tuy ?t khi s? d?ng ??n nh?ng ph?ng ng? v?n ???c gia ch? ??u t? r?t c?n th?n
T? h?nh th?c gi??ng, t?i c?c chi ti?t trang tr? ??u ???c t?i gi?n so v?i c?c ph?ng ng? kh?c. H? c?a v?m l?y s?ng v? kh? tr?i cho to?n b? c?n ph?ng, k?t h?p v?i m?u g? l?t s?n ?m c?ng, th? hi?n thi?n ch? v?i c?c v? kh?ch c?a ch? nh?.

Kh?ng gian sinh ho?t chung c?a gia ??nh ???c b?y tr? nh? g?n, l? n?i c?c th?nh vi?n qu?y qu?n sau m?t ng?y l?m vi?c, ?em l?i c?m gi?c th? th?i v? g?n g?i.
Ph?ng v? sinh:

Kh?ng gian v? sinh chung ???c Betaviet b? tr? c? b?n, ph?ng t?m ??ng v? x?ng ??t nh? m?t spa thu nh?, t?o c?m gi?c r?t khoan kho?i v? th? gi?n m?i khi b??c v?o. C?c gam m?u trung t?nh, k?t h?p v?t li?u ?? ?p sang tr?ng ???c Betaviet s? d?ng th?t kh?o l?o.
[/color]

11
พี่เลี้ยงเด็ก / Bi?t th? song l?p ???c c?i t?o ??p ng?t ng?y
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 01:52:46 PM »
Bi?t th? song l?p c? th? c?i t?o th?nh bi?t th? ??n l?p m? v?n gi? ???c s? h?p l? trong ???ng n?t v? ?em l?i hi?u qu? th?m m? cao cho c?n bi?t th? hay kh?ng? C?u tr? l?i s? c? ngay d??i ??y!

Ch?o c?c ki?n tr?c s?, gia ??nh t?i mua 2 c?n bi?t th? song l?p 3 t?ng ? khu TT2 T?y nam Linh ??m- H? N?i ?? x?y th?. T?ng di?n t?ch ??t 360m2 (m?t ti?n 20 m, s?u 18m), t?ng di?n t?ch x?y d?ng 2 c?n 170m2 (m?t ti?n 14m).

Nay ch?ng t?i mu?n gh?p 2 c?n n?y th?nh 1 bi?t th? ??n l?p, theo phong c?ch t?n c? ?i?n. Y?u c?u c?ng n?ng c? th? nh? sau: Ph?ng kh?ch r?ng (kho?ng 10 gh? ??n cho kh?ch), khu b?p ?n, ph?ng gi?p vi?c, gara ? t?, Sinh ho?t chung, ph?ng l?m vi?c, 4 ph?ng ng?, ph?ng th?, s?n ch?i?

Nh? c?c Ki?n tr?c s? t? v?n gi?p c?i t?o 2 bi?t th? gh?p th?nh 1 cho h?p l? v? thi?t k? n?i th?t cho c?c kh?ng gian trong nh?.

Xin c?m ?n c?c anh ch?.

Tr? l?i

Ch?o anh ch?!

Tr?n m?nh ??t kh? ??p c?a gia ??nh, Ki?n tr?c Betaviet ??nh h??ng thi?t k? c?n bi?t th? theo phong c?ch T?n c? ?i?n, c? h?i h??ng ki?n tr?c ch?u ?u r?t thanh tho?t v? tao nh?. C?c m?ng ki?n tr?c vu?ng v?n, m?nh m? k?t h?p v?i nh?ng n?t ki?n tr?c m?m m?i gi?p ??t ???c s? h?p l? trong ???ng n?t, ?em l?i hi?u qu? th?m m? cao cho c?n bi?t th?.

?i?m n?i b?t c?a phong c?ch ch?u ?u m? KTS Betaviet ?ang h??ng ??n l? s? ph?n chia, t?nh to?n ch?nh x?c t? l? c?c kh?i ki?n tr?c, ?? ng?i nh? ??t ???c v? ??p tinh t? v? sang tr?ng.

Ph?i c?nh t?ng th? bi?t th? 3 t?ng t?n c? ?i?n
C?n bi?t th? 3 t?ng T?n c? ?i?n n?y r?t ti?t ch? v? hoa v?n tr?n ph?o ch?. Tr? vu?ng ?p ?? n?u nh?t k?t h?p v?i c?t tr?n ? ban c?ng t?ng 2 t?o th? uy nghi, b? th? cho ng?i nh?. H? c?a k?nh d?ng v?m h?t m?t r?t tho?ng v? s?ng, ??m phong th?i ki?n tr?c tr?i ?u. M?i nh? t?o h?nh ?ng kh?i gi?, gi?p th?ng tho?ng v? ??i l?u kh? trong nh? t?t h?n. C?c m?ng t??ng ?p ?? x?m ? t?ng 2, nh?ng ???ng k? ch? ngang thanh m?nh ? m?t ti?n t?ng 3 gi?p t?o ?i?m nh?n cho t?ng th? c?n bi?t th?.

? Kh?ng gian n?i th?t ???c thi?t k? d?a tr?n quan ?i?m sang tr?ng, tinh t?. M?i kh?ng gian ??u ???c chau chu?t t?i t?ng ???ng n?t.

- Ph?ng kh?ch:

N?i th?t ph?ng kh?ch ???c KTS Betaviet b?y tr? g?n g?ng, sang tr?ng nh?ng v?n v? c?ng ?m c?ng. Gam m?u v?ng nh?t c?a s?n t??ng, r?m trang tr? c?ng c?c chi ti?t ph?o tr?n, t??ng ?n nh?p v?i nhau, t?o c?m gi?c th?n thi?n v?i c?c v? kh?ch ngay t? khi b??c v?o ph?ng.
- Ph?ng b?p ?n:


B?p ?n l? n?i th? hi?n c? t?nh c?a ng??i ph? n? trong gia ??nh, Betaviet ?? l?a ch?n m?u tr?ng s?a cho s?n t??ng v? k? t? b?p, k?t h?p m?u n?u tr?m c?a b? b?n ?n r?t tinh t? v? sang tr?ng

? m?t g?c nh?n kh?c, c?t gi? trang tr? gi?a ph?ng kh?ch v? b?p ?n ki?u n?a k?n n?a h? ???c b?y tr? v? c?ng kh?o l?o
Kh?ng gian c?c ph?ng ng?:


Ph?ng ng? master ???c Betaviet thi?t k? ?em l?i c?m gi?c ?m c?ng, thanh l?ch v?i s?n g? v? ??n ch?m v? h? r?m c?a ??ng nh?t nhau. Ri?ng ph?ng ng? master ???c ?u ti?n b? tr? kh?ng gian c?a ph?ng thay ?? kh? r?ng r?i, v?i b?n trang ?i?m, v? h? t? ?m t??ng v?i s?c ch?a t??ng ??i l?n.M?t sau c?a v?ch ng?n ??m gi?a ph?ng l? b?n trang ?i?m v? kh?ng gian c?a t? ?? ti?n ?ch nh?ng v? c?ng g?n g?ng. V?ch ??u gi??ng kh?ng b?c da m? ???c c?ch t?n v? nh?n b?ng b?c tranh c?ng nh?ng chi ti?t ph?o m?m m?i.

C?ng tr?n kh?ng gian t?ng 2 l? ph?ng ng? d?nh cho c? con g?i nh? mang ??m m?u s?c n? t?nh. H? t? ?m t??ng g?n g?ng, c? b? tr? t? qu?n ?o c?a k?nh l?a hi?n ??i, ph? h?p v?i l?a tu?i.

Ng? con g?i l?n ???c b? tr? tr?n t?ng 3, c?ng theo m?t ng?n ng? chung kh? ??n gi?n nh?ng v? c?ng ?n t??ng
V?i l?i th? ngo?i th?t c? nhi?u c?a s?, c?n ph?ng lu?n tr?n ng?p ?nh s?ng t? nhi?n. Khung c?a s? ???c trang tr? h? r?m m?m m?i, k?t h?p v?i nh?ng b?c tranh ngh? thu?t v? c?ng b?t m?t.

T? s?nh thang ?i l?n tay tr?i l? ph?ng ng? d? ph?ng cho kh?ch. Tuy ?t khi s? d?ng ??n nh?ng ph?ng ng? v?n ???c gia ch? ??u t? r?t c?n th?n
T? h?nh th?c gi??ng, t?i c?c chi ti?t trang tr? ??u ???c t?i gi?n so v?i c?c ph?ng ng? kh?c. H? c?a v?m l?y s?ng v? kh? tr?i cho to?n b? c?n ph?ng, k?t h?p v?i m?u g? l?t s?n ?m c?ng, th? hi?n thi?n ch? v?i c?c v? kh?ch c?a ch? nh?.

Kh?ng gian sinh ho?t chung c?a gia ??nh ???c b?y tr? nh? g?n, l? n?i c?c th?nh vi?n qu?y qu?n sau m?t ng?y l?m vi?c, ?em l?i c?m gi?c th? th?i v? g?n g?i.
Ph?ng v? sinh:

Kh?ng gian v? sinh chung ???c Betaviet b? tr? c? b?n, ph?ng t?m ??ng v? x?ng ??t nh? m?t spa thu nh?, t?o c?m gi?c r?t khoan kho?i v? th? gi?n m?i khi b??c v?o. C?c gam m?u trung t?nh, k?t h?p v?t li?u ?? ?p sang tr?ng ???c Betaviet s? d?ng th?t kh?o l?o.
[/color]

12
จักรยานเด็ก / Bi?t th? song l?p ???c c?i t?o ??p ng?t ng?y
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 01:51:44 PM »
Bi?t th? song l?p c? th? c?i t?o th?nh bi?t th? ??n l?p m? v?n gi? ???c s? h?p l? trong ???ng n?t v? ?em l?i hi?u qu? th?m m? cao cho c?n bi?t th? hay kh?ng? C?u tr? l?i s? c? ngay d??i ??y!

Ch?o c?c ki?n tr?c s?, gia ??nh t?i mua 2 c?n bi?t th? song l?p 3 t?ng ? khu TT2 T?y nam Linh ??m- H? N?i ?? x?y th?. T?ng di?n t?ch ??t 360m2 (m?t ti?n 20 m, s?u 18m), t?ng di?n t?ch x?y d?ng 2 c?n 170m2 (m?t ti?n 14m).

Nay ch?ng t?i mu?n gh?p 2 c?n n?y th?nh 1 bi?t th? ??n l?p, theo phong c?ch t?n c? ?i?n. Y?u c?u c?ng n?ng c? th? nh? sau: Ph?ng kh?ch r?ng (kho?ng 10 gh? ??n cho kh?ch), khu b?p ?n, ph?ng gi?p vi?c, gara ? t?, Sinh ho?t chung, ph?ng l?m vi?c, 4 ph?ng ng?, ph?ng th?, s?n ch?i?

Nh? c?c Ki?n tr?c s? t? v?n gi?p c?i t?o 2 bi?t th? gh?p th?nh 1 cho h?p l? v? thi?t k? n?i th?t cho c?c kh?ng gian trong nh?.

Xin c?m ?n c?c anh ch?.

Tr? l?i

Ch?o anh ch?!

Tr?n m?nh ??t kh? ??p c?a gia ??nh, Ki?n tr?c Betaviet ??nh h??ng thi?t k? c?n bi?t th? theo phong c?ch T?n c? ?i?n, c? h?i h??ng ki?n tr?c ch?u ?u r?t thanh tho?t v? tao nh?. C?c m?ng ki?n tr?c vu?ng v?n, m?nh m? k?t h?p v?i nh?ng n?t ki?n tr?c m?m m?i gi?p ??t ???c s? h?p l? trong ???ng n?t, ?em l?i hi?u qu? th?m m? cao cho c?n bi?t th?.

?i?m n?i b?t c?a phong c?ch ch?u ?u m? KTS Betaviet ?ang h??ng ??n l? s? ph?n chia, t?nh to?n ch?nh x?c t? l? c?c kh?i ki?n tr?c, ?? ng?i nh? ??t ???c v? ??p tinh t? v? sang tr?ng.

Ph?i c?nh t?ng th? bi?t th? 3 t?ng t?n c? ?i?n
C?n bi?t th? 3 t?ng T?n c? ?i?n n?y r?t ti?t ch? v? hoa v?n tr?n ph?o ch?. Tr? vu?ng ?p ?? n?u nh?t k?t h?p v?i c?t tr?n ? ban c?ng t?ng 2 t?o th? uy nghi, b? th? cho ng?i nh?. H? c?a k?nh d?ng v?m h?t m?t r?t tho?ng v? s?ng, ??m phong th?i ki?n tr?c tr?i ?u. M?i nh? t?o h?nh ?ng kh?i gi?, gi?p th?ng tho?ng v? ??i l?u kh? trong nh? t?t h?n. C?c m?ng t??ng ?p ?? x?m ? t?ng 2, nh?ng ???ng k? ch? ngang thanh m?nh ? m?t ti?n t?ng 3 gi?p t?o ?i?m nh?n cho t?ng th? c?n bi?t th?.

? Kh?ng gian n?i th?t ???c thi?t k? d?a tr?n quan ?i?m sang tr?ng, tinh t?. M?i kh?ng gian ??u ???c chau chu?t t?i t?ng ???ng n?t.

- Ph?ng kh?ch:

N?i th?t ph?ng kh?ch ???c KTS Betaviet b?y tr? g?n g?ng, sang tr?ng nh?ng v?n v? c?ng ?m c?ng. Gam m?u v?ng nh?t c?a s?n t??ng, r?m trang tr? c?ng c?c chi ti?t ph?o tr?n, t??ng ?n nh?p v?i nhau, t?o c?m gi?c th?n thi?n v?i c?c v? kh?ch ngay t? khi b??c v?o ph?ng.
- Ph?ng b?p ?n:


B?p ?n l? n?i th? hi?n c? t?nh c?a ng??i ph? n? trong gia ??nh, Betaviet ?? l?a ch?n m?u tr?ng s?a cho s?n t??ng v? k? t? b?p, k?t h?p m?u n?u tr?m c?a b? b?n ?n r?t tinh t? v? sang tr?ng

? m?t g?c nh?n kh?c, c?t gi? trang tr? gi?a ph?ng kh?ch v? b?p ?n ki?u n?a k?n n?a h? ???c b?y tr? v? c?ng kh?o l?o
Kh?ng gian c?c ph?ng ng?:


Ph?ng ng? master ???c Betaviet thi?t k? ?em l?i c?m gi?c ?m c?ng, thanh l?ch v?i s?n g? v? ??n ch?m v? h? r?m c?a ??ng nh?t nhau. Ri?ng ph?ng ng? master ???c ?u ti?n b? tr? kh?ng gian c?a ph?ng thay ?? kh? r?ng r?i, v?i b?n trang ?i?m, v? h? t? ?m t??ng v?i s?c ch?a t??ng ??i l?n.M?t sau c?a v?ch ng?n ??m gi?a ph?ng l? b?n trang ?i?m v? kh?ng gian c?a t? ?? ti?n ?ch nh?ng v? c?ng g?n g?ng. V?ch ??u gi??ng kh?ng b?c da m? ???c c?ch t?n v? nh?n b?ng b?c tranh c?ng nh?ng chi ti?t ph?o m?m m?i.

C?ng tr?n kh?ng gian t?ng 2 l? ph?ng ng? d?nh cho c? con g?i nh? mang ??m m?u s?c n? t?nh. H? t? ?m t??ng g?n g?ng, c? b? tr? t? qu?n ?o c?a k?nh l?a hi?n ??i, ph? h?p v?i l?a tu?i.

Ng? con g?i l?n ???c b? tr? tr?n t?ng 3, c?ng theo m?t ng?n ng? chung kh? ??n gi?n nh?ng v? c?ng ?n t??ng
V?i l?i th? ngo?i th?t c? nhi?u c?a s?, c?n ph?ng lu?n tr?n ng?p ?nh s?ng t? nhi?n. Khung c?a s? ???c trang tr? h? r?m m?m m?i, k?t h?p v?i nh?ng b?c tranh ngh? thu?t v? c?ng b?t m?t.

T? s?nh thang ?i l?n tay tr?i l? ph?ng ng? d? ph?ng cho kh?ch. Tuy ?t khi s? d?ng ??n nh?ng ph?ng ng? v?n ???c gia ch? ??u t? r?t c?n th?n
T? h?nh th?c gi??ng, t?i c?c chi ti?t trang tr? ??u ???c t?i gi?n so v?i c?c ph?ng ng? kh?c. H? c?a v?m l?y s?ng v? kh? tr?i cho to?n b? c?n ph?ng, k?t h?p v?i m?u g? l?t s?n ?m c?ng, th? hi?n thi?n ch? v?i c?c v? kh?ch c?a ch? nh?.

Kh?ng gian sinh ho?t chung c?a gia ??nh ???c b?y tr? nh? g?n, l? n?i c?c th?nh vi?n qu?y qu?n sau m?t ng?y l?m vi?c, ?em l?i c?m gi?c th? th?i v? g?n g?i.
Ph?ng v? sinh:

Kh?ng gian v? sinh chung ???c Betaviet b? tr? c? b?n, ph?ng t?m ??ng v? x?ng ??t nh? m?t spa thu nh?, t?o c?m gi?c r?t khoan kho?i v? th? gi?n m?i khi b??c v?o. C?c gam m?u trung t?nh, k?t h?p v?t li?u ?? ?p sang tr?ng ???c Betaviet s? d?ng th?t kh?o l?o.
[/color]

13
ของเล่นเด็ก / Ni?ng r?ng kh?ng m?c c?i invisalign
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 10:26:39 AM »
Invisalign l? m?t k? thu?t ?i?u tr? m?i c?a c?ng ngh? ch?nh nha ng?y nay. Invisalign l? m?t lo?t khay trong su?t ???c b?nh nh?n mang ?? di chuy?n r?ng theo mong mu?n c?a b?c s? v? b?nh nh?n. V?y Invisalign c? nh?ng ?u v? nh??c ?i?m g?? B?n c? th?ch h?p ?? ?i?u tr? b?ng Invisalign? H?y c?ng t?m hi?u th?m nh?.
 1) Nh?ng ?u ?i?m khi ch?nh nha  b?ng Invisalign?
 Ch?nh nha b?ng Invisalign ?em l?i nhi?u ?u ?i?m v? thu?n ti?n cho b?nh nh?n nh? th?m m? cao, d? v? sinh, c? th? th?o ra trong nh?ng d?p quan tr?ng.

Chinh nha bang Invisalign

Dung khay Invisalign
 H?nh: Khay Invisalign c? th? ???c th?o ra v? l?p v?o d? d?ng trong v?i gi?y (khi b?n ?? quen), n?n r?t ti?n cho vi?c v? sinh, ch?i r?ng v? th?m m?..

M?t ?u ?i?m n?a l? khi thi?t l?p k? ho?ch ?i?u tr? b?ng Invisalign tr?n ph?n m?m m? ph?ng k?t qu? ClinCheck, b?nh nh?n c? th? h?nh dung ???c k?t qu? ch?nh nha c?a m?nh m?t c?ch t??ng ??i tr?n m?y vi t?nh. ?i?u n?y gi?p b?n y?n t?m h?n tr??c khi ch?nh nha.

hinh: mo phong ket qua dieu tri (clincheck) tren may vi tinh. ban co the thay truoc rang cua minh di chuyen nhu the nao trong tung giai doan (o khay so bao nhieu va o thoi gian nao) trong suot qua trinh dieu tri
 H?nh: m? ph?ng k?t qu? ?i?u tr? (ClinCheck) tr?n m?y vi t?nh. B?n c? th? th?y tr??c r?ng c?a m?nh di chuy?n nh? th? n?o trong t?ng giai ?o?n (? khay s? bao nhi?u v? ? th?i gian n?o) trong su?t qu? tr?nh ?i?u tr?

Ngo?i ra, khi ?i?u tr? b?ng Invisalign, b?nh nh?n kh?ng nh?t thi?t ph?i ??n g?p b?c s? theo m?t l?ch h?n c? ??nh, m? ch? c?n theo s?t h??ng d?n c?ch s? d?ng khay Invisalign c?a b?c s?. V? v?y, Invisalign r?t thu?n ti?n cho c?c b?nh nh?n ? xa, ho?c do ?i?u ki?n c?ng vi?c kh?ng ??n g?p b?c s? th??ng xuy?n ???c.

??c ?i?m cu?i v? kh?c bi?t nh?t so v?i m?c c?i l? khi ch?nh nha b?ng Invisalign, g?n nh? b?nh nh?n kh?ng bao gi? g?p ph?i t?nh tr?ng kh?n c?p nh? s?t m?c c?i, ho?c d?y d?i ra ??m v?o m? g?y nhi?t mi?ng, l? mi?ng (th??ng l? kh? ?au). V?i nh?ng ng??i lu?n b?n r?n v? c?ng vi?c ho?c ?i?u ki?n ??a l? ? xa nha khoa, hay ??n gi?n l? b?n ?kh?ng mu?n g?p nh?ng phi?n ph?c khi ?eo m?c c?i?, th? ??c ?i?m n?y r?t c? ?ch v?i b?nh nh?n.

2) T?i nghe n?i Invisalign ch? ?i?u tr? ???c nh?ng ca ??n gi?n?
 C?ch ??y 10 n?m, ?i?u n?y ho?n to?n ??ng. Ng?y nay, nhi?u th? ?? thay ??i.

C?ng v?i s? ph?t tri?n c?a c?ng ngh? CAD/CAM v? s? tham gia c?a m?y vi t?nh v?o k? thu?t nha khoa, h?ng Align Technology ?? ph?t tri?n Invisalign ??n th? h? th? 4 c?ng v?i r?t nhi?u c?i ti?n v??t b?c nh? Attachments, Power Ridge,? gi?p ?em l?i kh? n?ng di chuy?n r?ng ? nh?ng v? tr? kh? h?n m? v?n ??m b?o ???c m?t k?t qu? t?t.

Nguy?n t?c di chuy?n r?ng c?a Invisalign ho?n to?n kh?c v?i m?c c?i. V? v?y, th?m ch? trong m?t s? tr??ng h?p, Invisalign c? th? ?em l?i k?t qu? t?t v? nhanh h?n m?c c?i.

hinh: mot ca dieu tri ho 2 ham voi chi dinh nho rang so 8 (rang khon) de dieu tri bang invisalign. neu su dung mac cai co dien, bac si thuong chi dinh nho 4 rang so 4 hoac rang so 5 de lui ham, dong thoi nho 4 rang so 8 (rang khon) de khop can duoc on dinh. nhu vay benh nhan phai nho 8 rang. trong truong hop nay, dieu tri bang invisalign giup rang cua lui 5mm (xem tren clincheck) ma chi can nho 4 rang khon, va thoi gian dieu tri cung chi 18 thang.
 H?nh: m?t ca ?i?u tr? h? 2 h?m v?i ch? ??nh nh? r?ng s? 8 (r?ng kh?n) ?? ?i?u tr? b?ng Invisalign. N?u s? d?ng m?c c?i c? ?i?n, b?c s? th??ng ch? ??nh nh? 4 r?ng s? 4 ho?c r?ng s? 5 ?? l?i h?m, ??ng th?i nh? 4 r?ng s? 8 (r?ng kh?n) ?? kh?p c?n ???c ?n ??nh. Nh? v?y b?nh nh?n ph?i nh? 8 r?ng. Trong tr??ng h?p n?y, ?i?u tr? b?ng Invisalign gi?p r?ng c?a l?i 5mm (xem tr?n ClinCheck) m? ch? c?n nh? 4 r?ng kh?n, v? th?i gian ?i?u tr? c?ng ch? 18 th?ng.

T?i M?, c? nh?ng b?c s? ?i?u tr? Invisalign l?n ??n tr?n 10.000 ca v?i nh?ng k?t qu? ?? ???c ki?m ch?ng. T?i Vi?t Nam trong t??ng lai c?ng s? nh? v?y.

3) C? ph?i Invisalign s? ??a ra to?n b? k? ho?ch ?i?u tr?, b?c s? ch? vi?c l?m theo? N?u v?y th? ch?nh nha Invisalign ? ??u c?ng s? nh? nhau?
 R?t nhi?u b?nh nh?n ?? ngh? nh? v?y, v? ?i?u n?y l? ho?n to?n sai l?m. Invisalign kh?ng ch?u tr?ch nhi?m ?i?u tr? cho b?nh nh?n, m? b?c s? ch?nh nha m?i l? ng??i ??t ra k? ho?ch ?i?u tr? v? ch?u tr?ch nhi?m ?i?u tr? cho b?n.

Th?m ch?, theo kinh nghi?m c?a c?c b?c s? s? d?ng Invisalign, ??i khi Invisalign c?ng ??a ra nh?ng k? ho?ch ?i?u tr? ?ng? ng?n?, v? h? ch?nh l? ng??i ?i?u ch?nh m?t c?ch h?p l? ?? gi?p cho b?nh nh?n c? m?t k?t qu? t?t.

hinh: tinh trang cua benh nhan truoc khi dieu tri.
 H?nh: T?nh tr?ng c?a b?nh nh?n tr??c khi ?i?u tr?.

hinh: ke hoach dieu tri do invisalign tu van, nho 1 rang cua duoi. ke hoach nay lam cho khop can cua benh nhan khong that su tot (chu y vung rang nanh ben phai), va khong on dinh do rang khon van con day ham tu phia sau. bac si can phai hieu ro invisalign va co the thiet ke clincheck mot cach hoan hao thi invisalign moi "giup" ban dat duoc mot ket qua tot.
 H?nh: K? ho?ch ?i?u tr? do Invisalign t? v?n, nh? 1 r?ng c?a d??i. K? ho?ch n?y l?m cho kh?p c?n c?a b?nh nh?n kh?ng th?t s? t?t (ch? ? v?ng r?ng nanh b?n ph?i), v? kh?ng ?n ??nh do r?ng kh?n v?n c?n ??y h?m t? ph?a sau. B?c s? c?n ph?i hi?u r? Invisalign v? c? th? thi?t k? ClinCheck m?t c?ch ho?n h?o th? Invisalign m?i ?gi?p? b?n ??t ???c m?t k?t qu? t?t.

V? v?y, ch?nh ng??i b?c s? gi?i v? k? thu?t Invisalign s? ?em l?i cho b?n m?t k?t qu? t?t, ch? kh?ng ph?i ch? c?n ?i?u tr? Invisalign l? b?n ?ch?c ch?n s? c? m?t n? c??i ??p?!

4) Ch?nh nha  b?ng Invisalign so v?i m?c c?i hi?u qu? nh? th? n?o?
 Invisalign c? nguy?n t?c di chuy?n r?ng ho?n to?n kh?c v?i m?c c?i. V? v?y, c? nh?ng tr??ng h?p l?m m?c c?i s? ??t ???c k?t qu? nhanh v? t?t h?n Invisalign, nh?ng c?ng c? nh?ng tr??ng h?p Invisalign ?em l?i m?t k?t qu? ?i?u tr? t?t, th?m ch? nhanh h?n m?c c?i.

Do Invisalign ???c thi?t k? tr?n m?y vi t?nh, n?n b?c s? c? kh? n?ng th?y r?t r? t?ng chi ti?t c?a r?ng v? kh?p c?n. ?i?u n?y gi?p cho vi?c ?i?u ch?nh nh?ng chi ti?t nh? trong giai ?o?n k?t th?c (details and finishing) c?a Invisalign d? h?n m?c c?i r?t nhi?u.

hinh: truong hop benh nhan nay do duoc thiet ke tren may vi tinh cua invisalign nen da co mot ke hoach phuc hinh lai rang cua duoi bi thieu bam sinh. neu co gang dieu tri chinh nha ma khong phuc hinh lai rang cua bi thieu, khop can va tuong quan 2 ham khong the nao tot duoc. ca dieu tri nay thoi gian du tinh chi khoang 12 thang, nhanh hon mac cai.
 H?nh: Tr??ng h?p b?nh nh?n n?y do ???c thi?t k? tr?n m?y vi t?nh c?a Invisalign n?n ?? c? m?t k? ho?ch ph?c h?nh l?i r?ng c?a d??i b? thi?u b?m sinh. N?u c? g?ng ?i?u tr? ch?nh nha m? kh?ng ph?c h?nh l?i r?ng c?a b? thi?u, kh?p c?n v? t??ng quan 2 h?m kh?ng th? n?o t?t ???c. Ca ?i?u tr? n?y th?i gian d? t?nh ch? kho?ng 12 th?ng, nhanh h?n m?c c?i.

5) Ch?nh nha b?ng Invisalign c? h?n ch? nh? r?ng h?n ch?nh nha  b?ng m?c c?i kh?ng? Invisalign c? ?u ?i?m g? h?n trong v?n ?? nh? r?ng so v?i ?i?u tr? b?ng m?c c?i?
 Invisalign ch? gi?p di chuy?n r?ng ??n v? tr? th?ch h?p, ch? kh?ng t?o n?n kho?ng tr?ng tr?n cung h?m ?? s?p x?p r?ng cho ??u ??n hay l?i h?m ?? ?i?u tr? h?.

V? v?y, ch? ??nh nh? r?ng ?? t?o kho?ng tr?ng s?p x?p r?ng ho?c l?i h?m (?i?u tr? h?) ??i khi v?n c?n thi?t ??i v?i ?i?u tr? Invisalign.
 M?t ?i?m kh?c bi?t l? khi ?i?u tr? b?ng Invisalign, b?c s? ch?nh nha c? th? c? m?t k? ho?ch nh? r?ng kh?c v?i m?c c?i: th?ng th??ng b?c s? s? ?? ngh? nh? r?ng s? 8 (r?ng kh?n) ch? kh?ng nh? r?ng ph?a tr??c (r?ng s? 4) nh? khi l?m m?c c?i. ?i?u n?y ?em l?i nhi?u thu?n l?i cho b?nh nh?n v? ?t ?nh h??ng th?m m? trong th?i gian ch?nh nha. M?t kh?c, r?ng kh?n th??ng hay b? s?u, m?c l?ch, k?t, v.v? g?y ra nhi?u bi?n ch?ng n?n nh? r?ng kh?n ?em l?i nhi?u l?i ?ch cho b?nh nh?n.

??i khi, n?u b?n may m?n v? ?? nh? r?ng kh?n ho?c b?n kh?ng c? m?m r?ng kh?n b?m sinh, th? Invisalign th?t s? gi?p b?n kh?ng ph?i nh? r?ng, v? k? ho?ch ?i?u tr? Invisalign ?t khi ch? ??nh nh? r?ng ph?a tr??c (r?ng s? 4 hay r?ng s? 5).

hinh: mot truong hop ho duoc mo phong ke hoach dieu tri tren clincheck. rang duoc nho la rang khon (rang so 8) khong duoc hien thi tren clincheck (vi se duoc nho). dua vao thuoc do tren clincheck, co the thay rang cua duoc keo lui khoang 7mm.
 H?nh: M?t tr??ng h?p h? ???c m? ph?ng k? ho?ch ?i?u tr? tr?n ClinCheck. R?ng ???c nh? l? r?ng kh?n (r?ng s? 8) kh?ng ???c hi?n th? tr?n ClinCheck (v? s? ???c nh?). D?a v?o th??c ?o tr?n ClinCheck, c? th? th?y r?ng c?a ???c k?o l?i kho?ng 7mm.

6) ?i?u g? kh? ch?u nh?t khi mang Invisalign?
 ?i?m b?t ti?n c?a Invisalign kh?ng nhi?u, nh?ng c? th? k? ra m?t s? v?n ??:
 Khi m?i mang khay Invisalign, b?n s? th?y h?i kh? kh?n trong vi?c ph?t ?m, ch?ng h?n nh? khi n?i ti?ng Anh. Tuy v?y, sau v?i ng?y b?n s? quen v? c?ng c? ?t b?nh nh?n ph?n n?n v? ?i?u n?y. Tuy nhi?n, b?i v? b?n c? th? t? th?o khay Invisalign trong 3 gi?y (khi b?n ?? quen), n?n b?n ch? c?n c? v?i ph?t chu?n b? tr??c m?t cu?c h?p l? m?i chuy?n s? ?n th?a.

hinh: khoang 5-10% benh nhan mang mac cai phan nan ve giong noi cua minh do mac cai hoac day cung co xat vao moi khi noi va phat am. voi invisalign, ban chi can thao khay la da "tro ve binh thuong".
 H?nh: kho?ng 5-10% b?nh nh?n mang m?c c?i ph?n n?n v? gi?ng n?i c?a m?nh do m?c c?i ho?c d?y cung c? x?t v?o m?i khi n?i v? ph?t ?m. V?i Invisalign, b?n ch? c?n th?o khay l? ?? ?tr? v? b?nh th??ng?.

Khi mang khay Invisalign, b?n s? g?p kh? kh?n khi ?n tr?n khay Invisalign. V? v?y, khi ?i ?n u?ng v?i b?n b?, b?n ph?i d?nh v?i ph?t ?? th?o v? c?t khay ?i. ??y kh?ng ph?i l? v?n ?? l?n, nh?ng v?i m?t s? ng??i th? kh? b?t ti?n.

hinh: khi di ra ngoai, ban can dung khay invisalign vao trong hop dung bang nhua cung de tranh khay bi be gay do vo y (de trong tui quan va ngoi len chang han, tinh huong nay rat thuong gap!). hang invisalign luon gui kem 2 khay mau xanh va do de ban su dung. ban cung nen ghi ro ho ten va so dien thoai lien lac tren hop dung khay invisalign, de khi bi that lac thi se co nguoi tra lai nhe!
 H?nh: Khi ?i ra ngo?i, b?n c?n ??ng khay Invisalign v?o trong h?p ??ng b?ng nh?a c?ng ?? tr?nh khay b? b? g?y do v? ? (?? trong t?i qu?n v? ng?i l?n ch?ng h?n, t?nh hu?ng n?y r?t th??ng g?p!). H?ng Invisalign lu?n g?i k?m 2 khay m?u xanh v? ?? ?? b?n s? d?ng. B?n c?ng n?n ghi r? h? t?n v? s? ?i?n tho?i li?n l?c tr?n h?p ??ng khay Invisalign, ?? khi b? th?t l?c th? s? c? ng??i tr? l?i nh?!

Ngo?i ra, b?n ph?i ch? ? v? sinh khay Invisalign ?? khay ???c b?n v? s?ch s?. ?i?u n?y d? nhi?n c?ng t?n th?m ch?t ?t th?i gian c?a b?n.

hinh: ve sinh bang cach chai rang thong thuong, dung chi nha khoa deu dan nhu khi ban "khong mang mac cai". sau do dung ban chai de lam sach khay invisalign de khay luon sach se.
 H?nh: V? sinh b?ng c?ch ch?i r?ng th?ng th??ng, d?ng ch? nha khoa ??u ??n nh? khi b?n ?kh?ng mang m?c c?i?. Sau ?? d?ng b?n ch?i ?? l?m s?ch khay Invisalign ?? khay lu?n s?ch s?.

7) Invisalign kh?c v?i Clear Aligner nh? th? n?o? T?i th?y gi? c?a Clear Aligner r? h?n nhi?u so v?i Invisalign. K?t qu? c? t?t kh?ng?
 Clear Aligner l? m?t th? thu?t ?i?u tr? ch?nh nha s? d?ng khay t??ng t? nh? Invisalign, nh?ng quy tr?nh s?n xu?t v? l?p k? ho?ch ?i?u tr? ???c ph?c h?a ch? y?u tr?n m?u h?m, do k? thu?t vi?n th?c hi?n.

hinh: tinh toan va lam sap de di chuyen rang tren mau ham.
 H?nh: T?nh to?n v? l?m s?p ?? di chuy?n r?ng tr?n m?u h?m.

?i?m kh?c bi?t l?n nh?t l? Invisalign s? d?ng m?y vi t?nh ?? m? ph?ng k? ho?ch ?i?u tr?, t? ?? s?n xu?t khay ?? di chuy?n r?ng, c?n Clear Aligner th? k? thu?t vi?n s? m? ph?ng tr?n m?u h?m, r?i t? ?? xu?t h??ng di chuy?n r?ng v? l?m ra khay m?t c?ch th? c?ng.

hinh: de lam ra khay clear aligner, ky thuat vien se dap mang bang vat lieu nhua, sau do mai va sua soan, danh bong bang mui khoan. trang thiet bi don gian va khong qua ton kem la co the lam duoc clear aligner. vi vay ma clear aligner co gia thanh re hon invisalign.
 H?nh: ?? l?m ra khay Clear Aligner, k? thu?t vi?n s? d?p m?ng b?ng v?t li?u nh?a, sau ?? m?i v? s?a so?n, ??nh b?ng b?ng m?i khoan. Trang thi?t b? ??n gi?n v? kh?ng qu? t?n k?m l? c? th? l?m ???c Clear Aligner. V? v?y m? Clear Aligner c? gi? th?nh r? h?n Invisalign.

Clear Aligner ??t ???c ?? th?m m? cao, th?m ch? h?n c? Invisalign (n?u s? d?ng lo?i nh?a t?t). Tuy v?y, t?c ??ng v? t?nh to?n l?c di chuy?n r?ng th? s? kh?ng b?ng Invisalign. D?a tr?n ??c ?i?m n?y, b?c s? ch?nh nha th??ng s? d?ng Clear Aligner ?? l?m khay duy tr? sau khi ch?nh nha.

hinh: khay clear aligner thuong duoc lam mong va nhe hon khay invisalign, nen giup dat duoc do tham my rat cao va duoc lam khay duy tri cho benh nhan sau chinh nha.
 H?nh: Khay Clear Aligner th??ng ???c l?m m?ng v? nh? h?n khay Invisalign, n?n gi?p ??t ???c ?? th?m m? r?t cao v? ???c l?m khay duy tr? cho b?nh nh?n sau ch?nh nha.

Ph?n m?m ch?nh nha ClinCheck c?a Invisalign l? m?t ph?n m?m c?ng phu v? ph?c t?p, m? c?c k? s? ph?n m?m ? M? ?? d?y c?ng nghi?n c?u, ph?t tri?n trong su?t nhi?u n?m qua. V? v?y, Invisalign ??t ???c ?? ch?nh x?c v? ti?n l??ng ???c k?t qu? t?t h?n so v?i Clear Aligner.

8) T?i sao Invisalign l?i c? chi ph? cao nh? v?y?
 B?i v? h?ng Align Technology (ch? s? h?u c?a Invisalign) hi?n nay ??a ra m?c ph? l?m khay Invisalign t?i Vi?t Nam kh?ng ch?nh l?ch so v?i nhi?u n??c ph?t tri?n tr?n th? gi?i. V? v?y, b?c s? ch?nh nha t?i Vi?t Nam c?ng ph?i tr? m?t m?c ph? r?t cao so v?i m?t b?ng chung c?c b?c s? ch?nh nha ? c?c n??c ph?t tri?n kh?c nh? M?, ?c, ch?u ?u,v.v?

C? th? tham kh?o m?c ph? ch?nh nha Invisalign m? b?nh nh?n ph?i tr? t?i M? trung b?nh l? kho?ng 6000 ? 8000USD, nh?ng t?i M?, c?c b?c s? ch?nh nha c?ng ch? ph?i tr? chi ph? l?m khay t??ng t? nh? ? Vi?t Nam. Th?m ch?, ? Vi?t Nam chi ph? c?a b?c s? c?n ph?i cao h?n do chi ph? v?n chuy?n sang M? v? ng??c l?i.

Hy v?ng, trong t??ng lai g?n, Invisalign s? c? m?t ch?nh s?ch ri?ng d?nh cho th? tr??ng Vi?t Nam. Khi ??, chi ph? Invisalign ch?c ch?n s? r? h?n.

hinh: nu cuoi ?dep? theo quan diem ngay nay., nha khoa t?t ? tphcm
 H?nh: n? c??i ???p? theo quan ?i?m ng?y nay.

Nh? v?y l? b?n ?? c? th? hi?u th?m ??i ch?t v? nh?ng ?u v? khuy?t ?i?m c?a ni??ng r?ng kh?ng m??c ca?i Invisalign. Nh?ng ?i?u quan tr?ng nh?t, d? nhi?n v?n l? k?t qu? cu?i c?ng, li?u Invisalign c? th? ?em l?i cho b?n m?t n? c??i ??p kh?ng? V? nh?ng kh? kh?n g? trong khi s? d?ng khay Invisalign?

หน้า: [1]

กรุณากด Like เพจ http://www.facebook.com/HiKiddy เพื่อติดตามข่าวสารอัพเดทจากทีมงานแอดมิน
*** หากมีปัญหาสงสัยกรุณาอ่านกฎของกลุ่มนี้อย่างละเอียด http://kid-dy.com/index.php/topic,5566 ***ผู้สนับสนุน

ของเล่นเด็ก
ของเล่นไม้
ของเล่นผ้า
หนังสือเด็ก


ตลาดนัดแม่และเด็ก
เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
สินค้าแม่และเด็ก
แม่และเด็ก


พัฒนาการเด็ก
คู่มือเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกวิถีพุทธ
การดูแลทารก


เสื้อผ้าเด็ก
ของเล่นเสริมพัฒนาการ
ประเพณีไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา

how to add a hit counter to a website