ตลาดนัดแม่และเด็ก เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก

สินค้าแม่และเด็ก => ตลาดนัดแม่และเด็ก => คอกกั้นเด็ก => ข้อความที่เริ่มโดย: thangnhomtamphat ที่ เมษายน 19, 2018, 04:48:19 PM

หัวข้อ: Gi??ng h?n qu?c HQ 90 gi? r?
เริ่มหัวข้อโดย: thangnhomtamphat ที่ เมษายน 19, 2018, 04:48:19 PM
(http://giuongxeptamphat.com/wp-content/uploads/2015/07/5882edc6Nc307f40e-600x410.jpg)
Gi??ng g?p H?n Qu?c 90
[/size][/b]
Gi? b?n : 3.280.000 ?

Gi??ng g?p h?n qu?c 90 hi?n nay ???c s? d?ng kh? nhi?u trong m?i gia ??nh. ??u gi??ng x?p c? th? n?ng l?n v? h? xu?ng r?t ti?n l?i trong nh?ng l?c ??c s?ch, th? gi?n ho?c trong ?i?u tr? khi b?c s? ch? ??nh ph?i  n?m cao ??u.

Ngo?i nh?ng ti?n ?ch nh? v?y gi??ng g?p h?n qu?c 90 sau khi s? d?ng c? th? g?p g?n t?i ?a ?? ti?t ki?m di?n t?ch v? v?y r?t ph? h?p kh?ng gian v?n ph?ng, kh?ch s?n, k? t?c x?, v? nh?ng trung t?m tr?m s?c s?c kh?e.

Th?ng tin s?n ph?m
  • K?ch th??c s? d?ng : Chi?u d?i : 1,9 m , Chi?u r?ng : 0,9 m , Chi?u cao : 0,35 m
  • K?ch th??c g?p g?n : Chi?u d?i : 1,04 , Chi?u r?ng : 0,96 m
  • ??m d?y : 7 cm
  • Tr?ng l??ng : 22,5 kg
  • T?i tr?ng : 120 kg [/size][/color]
H?nh ?nh minh hoa s?n ph?m gi??ng g?p h?n qu?c 90
(http://giuongxeptamphat.com/wp-content/uploads/2016/04/giuong-gap.gif)
giuong g?p h?n qu?c
(http://giuongxeptamphat.com/wp-content/uploads/2016/04/giuong-ngu1.jpg)
(http://giuongxeptamphat.com/wp-content/uploads/2016/04/giuong-gap-gia-re1.jpg)(http://giuongxeptamphat.com/wp-content/uploads/2016/04/giuong-gap-cho-tre.jpg)(http://giuongxeptamphat.com/wp-content/uploads/2016/04/dem-giuong-ngu.jpg)
Gi??ng x?p hi?n nay c? nhi?u m?u m? sang tr?ng v? k?ch th??c nh? g?n ph? h?p v?i gia ??nh v?n ph?ng v? c?c kh?ch s?n c? di?n t?ch h?p. Gi??ng x?p h?n qu?c ???c thi?t k? d?a tr?n c?ng ngh? ti?n ti?n nh?t c?a H?n Qu?c

Gi??ng g?p h?n qu?c (http://giuongxeptamphat.com/danh-muc/giuong-gap-han-quoc)
giuongxeptamphat.com/danh-muc/giuong-gap-han-quoc
C?ng ty chuy?n cung c?p c?c lo?i gi??ng x?p, gi??ng g?p h?n qu?c ch?nh h?ng gi? r? giao gi??ng g?p ki?u h?n qu?c t?i nh? H? N?i v? S?i G?n.

Gi??ng x?p T?m Ph?t (http://giuongxeptamphat.com/)
giuongxeptamphat.com/
??i l? gi??ng x?p, gi??ng y t?, gi??ng g?p h?n qu?c, gi??ng x?p v?n ph?ng, l?u x?ng h?i ch?nh h?ng giao t?i nh? H? N?i v? S?i G?n.
H? N?i : N? 23 K?T Ph?p V?n ? Q. Ho?ng Mai ? H? N?i S?i G?n : S? 11 ???ng 20 D??ng Qu?ng H?m, P.5, Q.G? V?p, Tp.HCM

[/color]